Tibetan News Headlines

རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༡༦།༠༧།༢༣

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

  • ༸སྐུའི་གསུང་སྒྱུར་བ་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་པ་ལགས་དང་ལྷན་དུ་ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་གལ་གནད་སྐོར་བཅར་འདྲི།

Saturday 23/07/2016

  • Geshe Thubten Jinpa on Secular Ethics: Exclusive interview

རྒྱ་གཞུང་གིས་ཧོང་ཀོང་མང་གཙོའི་ལས་འགུལ་བར་ཉག་ཅན་དུ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་དེ་སྨྲ་བརྗོད་ཀྱི་རང་དབང་ལ་རྡོག་རོག་བཏང་བ་རེད་ཅེས་བརྗོད་འདུག

རྒྱལ་སྤྱི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པས་ཧོང་ཀོང་སྲིད་གཞུང་ནས་ཧོང་ཀོང་མང་གཙོའི་ལས་འགུལ་བའི་འགོ་ཁྲིད་ན་གཞོན་ Joshua Wong ལགས་དང་། ཁོང་གི་ཕྱག་རོགས་ Alex Chow ལགས། Nathan Law ལགས་བཅས་ལ་ནག་ཅན་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་དེ་སྨྲ་བརྗོད་ཀྱི་རང་དབང་ལ་རྡོག་རོག་བཏང་བ་རེད ...


བོད་གསེར་རྟ་བླ་རུང་སྒར་གྱི་གྲྭ་ཤག་ཁག་ཅིག་གཏོར་བཞིན་འདུག  

བོད་གསེར་རྟ་བླ་རུང་སྒར་གྱི་གྲྭ་ཤག་ཁག་ཅིག་གཏོར་བཞིན་འདུག
ཟླ་བ་སྔོན་མའི་ཟླ་ཤར་ཙམ་ལ་རྒྱ་ནག་ཀྲུང་དབྱང་སྐབས་ ༦ པའི་བོད་ཁུལ་ལས་དོན་ཚོགས་འདུ་དང་རྒྱལ་ཡོངས་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ཚོགས་འདུ་གཉིས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་འབྲེལ། ༢༠༡༧ ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ སྔོན་ཚུད་དུ་བླ་རུང་སྒར་སྤྱིའི་མི་འབོར་ ༥༠༠༠ བར་ཚོད་འཛིན ...

ཕྲུ་གུ་གཉིས་ཀྱི་ཨ་མས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རྒོལ་གནང་པ།  

ཕྲུ་གུ་གཉིས་ཀྱི་ཨ་མས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རྒོལ་གནང་པ།
དེའང་ཟླ་འདིའི་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་རྫོང་ཐོག་ཏུ་ཕྲུ་གུ་གཉིས་ཀྱི་ཨ་མ་ཡིན་པ་དཀོན་མཆོག་སྒྲོལ་མ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱག་ཏུ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་༸སྐུ་པར་བཟུང་སྟེ། རྒྱ་གཞུང་ལ་མི་འདོད་པའི་རྣམ་པ་མངོན་གསལ་གྱིས་ཞི་རྒོལ་གནང ...

རྒྱ་གཞུང་གིས་ངོས་འཛིན་བྱས་པའི་པཎ་ཆེན་གྱིས་དུས་དབང་བསྩལ་རྒྱུར་ངོས་ལེན་ནམ་ཡང་མེད་པའི་ངོ་རྒོལ།  

རྒྱ་གཞུང་གིས་ངོས་འཛིན་བྱས་པའི་པཎ་ཆེན་གྱིས་དུས་དབང་བསྩལ་རྒྱུར་ངོས་ལེན་ནམ་ཡང་མེད་པའི་ངོ་རྒོལ།
རྒྱ་གཞུང་གིས་ངོས་འཛིན་བྱས་པའི་པཎ་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུས་བོད་ལྗོངས་གཞིས་རྩེ་བདེ་ཆེན་བསྐལ་བཟང་ཕོ་བྲང་དུ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གནང་རྒྱུ་དེ་ནི་ཆོས་ལུགས་ཆབ་སྲིད་ཐོག་ལོག་པར་སྤྱོད་པའི་སྲིད་བྱུས་ཤིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱིས་བཙན་བྱོལ ...

  བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་དབྱིན་ཡུལ་སྲིད་བློན་གསར་པར་འཚམས་འདྲི་གནང་པ།

  ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་རུམ་བཏེག་དགོན་པར་གདན་ཞུ་དགོས་པའི་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་གནང་བཞིན་པ།

  རྒྱ་གར་གྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བཅིུག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་གནང་པ།

  རྔ་བ་ཀིརྟིའི་དགོན་པའི་གྲྭ་བློ་བཟང་ལགས་ལ་ལོ་གསུམ་གྱི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་འདུག