རེས་གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༡༧།༠༥།༢༣  

ཉན་པ།: Listen ཕབ་ལེན། Download ༸གོང་ས་མཆོག་ Dr. Ambedkar དམ་པའི་འཁྲུངས་སྐར་ ༡༢༥ པའི་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་སྒོར་དབུ་བཞུགས་མཛད་པ། གཏམ་བརྗོད་ཀྱི་ལམ་ནས་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་ ༡༧ ལ་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ། སྐུ་ཞབས་ Terry Branstad ལགས་ཨ་རིའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཏུ་བསྐོ་གཞག་གནང་འདུག རྒྱ་རིགས་སློབ་མ་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་རང་དབང་དང་མཁའ་རླུང་བཙོག་པའི་གནས་སྟངས་སྐོར་གླེང་པ། གླ་གཞས་ལེ་ཚན། བསྟན་འཛིན་སྲུང་ཉིད་དང་སྤེན་ཚེ་ལགས་ཀྱི་གླུ་གཞས། གལ་སྲིད། Tuesday 23/05/2017 Dalai Lama graces 125th birth anniversary of Dr.B.R. Ambedkar, gives keynote speech Exile Tibetans protest “17 point … Continued ...


རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༡༧།༠༥།༢༢  

ཉན་པ།: Listen ཕབ་ལེན། Download ༸གོང་ས་མཆོག་སྦེང་ལོར་གྲོང་ཁྱེར་ནང་༸ཞབས་གསོར་བདེ་བར་འཁོད་འདུག སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁ་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ཁ་ཡང་རེད་ཞེས་གསུངས་འདུག གྲྭ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གསལ་ལགས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུས་པ། ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བཞིན་པ་ཚོས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཐོག་སློབ་སྦྱོང་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག ཡོ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་བདུན་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་ཁ་ཞུས་འདུག Monday 22/05/2017 Dalai Lama reaches Bengaluru, will be key speaker at Ambedkar seminar Solidarity vigil held for Jamyang Losel Karmapa Rinpoche speaks to Tibetans in UK, stresses on preservation of Tibetan … Continued ...


རེས་གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༡༧།༠༥།༢༡  

ཉན་པ།: Listen ཕབ་ལེན། Download བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་སྲིད་སྐྱོང་སྐབས་གཉིས་པའི་མཛད་འཁུར་བཞེས་ནས་ཟླ་བ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་༢༧ ཉིན་ལོ་གཅིག་ཧྲིལ་པོ་འཁོར་གྱི་ཡོད་པ་བསྟུན། བཀའ་ཤག་སྐབས་༡༥ ལོ་གཅིག་གི་ལས་དོན་ཐོག་དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲི། Sunday 21/05/2017 Special Interview with Sikyong Dr. Lobsang Sangay as he stands set to complete one year in office since his reelection. ...


རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༡༧།༠༥།༢༠  

ཉན་པ།: Listen ཕབ་ལེན། Download རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་མཁན་གྲྭ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གསལ་ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སློབ་ཕྲུག་ཁག་ཅིག་ལ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་བའི་བཟང་སྤྱོད་སྐོར་བཀའ་སློབ་བསྩལ་བ། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཟླ་བཅུ་པའི་ནང་ཨ་རིའི་ Raleigh གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་མཛད་པ། ལྷ་མོ་གཡུ་སྒྲོན་མའི་སྐུ་རྟེན་དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་ཡིད་སྐྱོའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་ལྔ་དྲུང་ཆེའི་གནས་རིམ་ཐོག་གནས་སྤར་གནང་འདུག ༸གོང་ས་མཆོག་གི་གསུང ...


རེས་གཟའ་པ་སངས། ༢༠༡༧།༠༥།༡༩  

ཉན་པ།: Listen ཕབ་ལེན། Download ཕྱག་རྡོར་སྐྱབས་ལགས་ཀྱི་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་ད་དུང་གློད་མི་འདུག སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཨ་རིར་ཕེབས་ཐོན། ཧི་མ་ལ་ཡ་ཁུལ་གྱི་མངའ་སྡེ་ལྔའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་རྒྱུ། བོད་ནང་གང་བྱུང་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་ཐད་ལ་དམིགས་བསལ་སྙན་ཐོ་འདོན་སྤེལ། གདན་ས་གསུམ་གྱི་དགེ་འདུན་པའི་ཚན་རིག་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་བཞི་པ་འགོ་འཛུགས། ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་བ་ཀུ་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་སྐར་མཛད་སྒོར་ལྷན་བཞུགས་གནང་པ། Friday 19/05/2017 Chakdor Kyab’s parents rearrested, Bora under tight surveillance Sikyong leaves for Delhi, Washington DC visit Chief Ministers of five Himalayan states meet to discuss India’s border issue Tibetan … Continued ...


རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༡༧།༠༥།༡༨  

ཉན་པ།: Listen ཕབ་ལེན། Download མ་འོངས་པ་ན་བོད་དེ་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དུ་གཤམ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་ཁོ་ན་ཞིག་ཏུ་མི་འགྱུར་བ་གནང་དགོས་པ་གསུངས་འདུག ལྡི་ལིར་ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་ཁག་ཏུ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་གནད་དོན་ཞུ་གཏུགས་གནང་པ། ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དབྱིན་ཡུལ་ནང་ཆེས་ཐོག་མ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་འདུག འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་པས་རྒྱ་གཞུང་གིས་DNA བརྟག་དཔྱད་ཐད་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་འདུག དབྱར་ཁའི་གུང་སེང་དང་བསྟུན་བོད་ཕྲུག་ཚོར་སྐད་ཡིག་དང་རིགས་ལམ་འཛིན་གྲྭ་འགོ་འཛུགས། Thursday 18/05/2017 Tibet should not end as a museum piece: Sikyong on International Museum Day TWA lobbies for Panchan Lama’s release in Delhi Rights groups express privacy concerns as China … Continued ...


རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༡༧།༠༥།༡༧  

ཉན་པ།: Listen ཕབ་ལེན། Download བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཚོས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་མཆོག་བཙན་འཁྲིད་བྱས་པའི་ཉིན་མོ་དྲན་གསོ་ཞུས་ནས་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་སྤེལ་སོང་། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ཁ་ཁུ་སིམ་པོར་བཞུགས་ཚེ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གླེང་རྒྱུའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་མེད་གསུངས་འདུག བོད་ནང་གི་རྒྱ་གཞུང་ལས་བྱེད་ལ་རྒྱལ་ཞེན་ཡོད་མེད་བརྟག་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་འདུག བཀའ་སློབ་ཀྱི་ལེ་ཚན། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉེ་ཆར་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་བཞུགས་སྒར་དུ་ཕེབས་སྐབས་བོད་མིའི་བྱམས་བརྩེའི་རིག་གཞུང ...


རེས་གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༡༧།༠༥།༡༦  

ཉན་པ།: Listen ཕབ་ལེན། Download ༸གོང་ས་མཆོག་སྦེང་ལོར་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་གཏན་འཁེལ་འདུག སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་བོད་མི་རང་སྲེག་པའི་བདེ་སྡུག་ལ་ཉན་འཇོག་དགོས་པ་གསུངས་འདུག བྷོཊ་སོ་ཝ་ནའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་པས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་ནི་ཚོར་རྣོ་བའི་གནད་དོན་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་དབར་ལ་ཨ་སྒོར་ཐེར་འབུམ་བརྒྱད་ཅན་གྱི་ལྕམ་ལམ་འཛུགས་གཏན་འཁེལ་འདུག འབྲས་ལྗོངས་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་སློབ་གྲྭ་འཛུགས་གཏན་རྒྱུ་རེད་འདུག བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་འཛུགས་མ་བཅུག་རྐྱེན་ལས ...