རྒྱལ་རབས།

རྣམ་གྲྭ་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་སློབ་སྤྱི་གྲྭ་ཐུབ་བསྟན་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པའི་མཛད་རྣམ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།
རྣམ་གྲྭ་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་སློབ་སྤྱི་གྲྭ་ཐུབ་བསྟན་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པའི་མཛད་རྣམ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།
རྣམ་གྲྭ་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་སློབ་སྤྱི་གྲྭ་ཐུབ་བསྟན་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པའི་མཛད་རྣམ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།
རྣམ་གྲྭ་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་སློབ་སྤྱི་གྲྭ་ཐུབ་བསྟན་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པའི་མཛད་རྣམ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།
རྣམ་གྲྭ་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་སློབ་སྤྱི་གྲྭ་ཐུབ་བསྟན་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པའི་མཛད་རྣམ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།
རྣམ་གྲྭ་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་སློབ་སྤྱི་གྲྭ་ཐུབ་བསྟན་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པའི་མཛད་རྣམ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།
རྣམ་གྲྭ་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་སློབ་སྤྱི་གྲྭ་ཐུབ་བསྟན་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པའི་མཛད་རྣམ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།
རྣམ་གྲྭ་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་སློབ་སྤྱི་གྲྭ་ཐུབ་བསྟན་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པའི་མཛད་རྣམ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།
རྣམ་གྲྭ་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་སློབ་སྤྱི་གྲྭ་ཐུབ་བསྟན་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོའི་མཛད་རྣམ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།
རྣམ་གྲྭ་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་གླིང་གི་སློབ་སྤྱི་གྲྭ་ཐུབ་བསྟན་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོའི་མཛད་རྣམ་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།