སྐྱོ་དབྱངས་མངར་མོ་ཊོ་རན་ཊོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་ཐོག་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་པ།


vot.org
Facebooktwittergoogle_plusmail
སྐྱོ་དབྱངས་མངར་མོ་ཊོ་རན་ཊོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་ཐོག་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་པ།

ཁེ་ན་ཌའི་གྲོང་ཁྱེར་ཊོ་རན་ཊོ་ནང་འཚོགས་བཞིན་པའི་ TIFF ཞེས་ཊོ་རན་ཊོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་ཐོག་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ ཉིན་བྲོས་བྱོལ་གྱི་མི་ཚེ་མཚོན་པའི་སྐྱོ་དབྱངས་མངར་མོ་བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་ཆེས་ཐོག་མ་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་འདུག

The Sweet Requiem འམ་སྐྱོ་དབྱངས་མངར་མོ་ཟེར་བའི་གློག་བརྙན་དེ་བསྟན་འཛིན་བསོད་ནམས་རི་ཏུ་ལགས་དང་ཁོང་གི་སྐུ་ཟླ་ Ritu Sarin ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་བཟོ་སྐྲུན་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། གློག་བརྙན་དེ་ནི་བོད་སྐད་ཐོག་གི་གློག་བརྙན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད་འཁྲབ་སའི་ཡུལ་དངོས་ཀྱང་བོད་པ་རང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཏེ་འཁྲབ་གཞུང་མང་ཆེ་བ་བོད་མིའི་གནས་ཡུལ་ལྡི་ལི་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས་བཟོ་སྐྲུན་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།

བསྟན་འཛིན་བསོད་ནམ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༩ ཉིན་གློག་བརྙན་དེ་གཟིགས་འབུལ་ཞུ་སྐབས་གློག་བརྙན་དེ་ནི་རང་ཁྱིམ་མེད་པའི་བཙན་བྱོལ་བ་ཞིག་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང་། འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་འཐོར་ནས་གནས་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་དག་གི་སྙིང་སྟོབས་མཚོན་པར་བྱས་པའི་གློག་བརྙན་ཞིག་ཡིན་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་འདུགརྩ་བའི་གློག་བརྙན་དེའི་ནང་དོན་གཙོ་བོ་རང་ལོ་ ༢༦ ཡིན་ཞིང་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་འཚོ་སྡོད་བྱས་པའི་བུ་མོ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཆུང་དུས་ནས་ཕ་རྒན་དང་མཉམ་དུ་དཀའ་སྡུག་དུ་མའི་ངང་བོད་ནས་བྲོས་བྱོལ་ལ་ཡོང་བའི་གཏམ་རྒྱུད་དང་། དེ་བཞིན་རང་གི་དྲིན་ཆེན་ཨ་མ་དང་གཅུང་མོ་གཉིས་ཤུལ་དུ་ལྷག་པའི་དྲན་གདུང་།  བྲོལ་བྱོལ་གྱི་མི་ཚེའི་ནང་སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་འཚོ་བ་གསར་པ་ཞིག་ལ་གདོང་གཏད་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་སོགས་ཀྱི་མི་སྒེར་གྱི་འཚོ་བའི་ཟུར་ངོས་དང་། དེ་བཞིན་དེ་དང་ཐག་ཉེ་བའི་བྲོས་བྱོལ་གྱི་མི་རིགས་ཤིག་གི་ཡུལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་དང་དེ་འབྲེལ་བསམ་གཞིགས་སོགས་མཚོན་པ་གནང་བའི་མི་རབས་ཤིག་གི་གཏམ་རྒྱུད་དྲན་ངོས་སུ་འདྲེན་ཐུབ་པའི་གློག་བརྙན་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།བསྟན་འཛིན་བསོད་ནམས་རི་ཏུ་ལགས་དང་རི་ཏུ་ས་རཱིན་ལགས་ནས་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་ཊོ་རན་ཊོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་ཐོག་ལྷ་སའི་རྨི་ལམ་ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་ཞིག་ཀྱང་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་གཟིགས་འབུལ་ཞུ་མྱོང་ཡོད་པ་དང་། ཐེངས་འདིའི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་ཐོག་ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་དང་ལྷན་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་བསྟན་འཛིན་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་དང་ཤ་བོ་རྡོ་རྗེ་ལགས། རབ་དབྱངས་དོན་ལྡན་ལགས། དེ་བཞིན་འཁྲབ་ཁྲིད་པའི་ཕྱག་རོགས་བསོད་ནམས་ཚེ་བརྟན་ལགས་སོགས་ཀྱང་ཆེད་བཅར་ཞུས་འདུག

ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༦ ནས་ ༡༦ བར་འཚོགས་བཞིན་པའི་ཊོ་རན་ཊོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གློག་བརྙན་ཐོག་བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་ཁྲིད་པ་གྲགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་པདྨ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ཀྱི་གློག་བརྙན་གསར་པ་ལག་དམར་གཟིགས་འབུལ་ཞུ་གནང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད་དུས་སྟོན་ཐོག་པདྨ་ཚེ་བརྟན་ལགས་དངོས་སུ་ཕེབས་ཡོད་རེད་འདུག