བཞུགས་སྒར་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་ལྷ་སའི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོ་རྗེས་དྲན་ཞུས་པ།


vot.org
Facebooktwittergoogle_plusmail
བཞུགས་སྒར་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་ལྷ་སའི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོ་རྗེས་དྲན་ཞུས་པ།

དེ་རིང་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ ཉིན་མོ་ནི་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ ཉིན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་དགའ་ལྡན་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པས་སྣེ་ཁྲིད་འོག་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་བའི་སྒེར་ལངས་གནང་ནས་མི་ལོ་ ༣༠ ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བའི་དུས་ཚིགས་དང་བསྟུན་བཞུགས་སྒར་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པས་སྐབས་དེར་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཞི་རྒོ་བའི་ཐོག་དྲག་གནོན་བྱས་པའི་པར་རིས་འགྲེམས་སྟོན་གནང་སྟེ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དེ་དག་གི་བློས་བཏང་ལ་རྗེས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་སོང་།

བོད་ཀྱི་དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་བཞུགས་སྒར་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་སུ་ཡོད་པའི་ཆོལ་གསུམ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའི་རྗེས་དྲན་རྡོ་རིང་མདུན་དུ་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ ཉིན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་དགའ་ལྡན་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པས་སྣེ་ཁྲིད་འོག་བོད་མི་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གི་དྲག་པོའི་སྲིད་བྱུས་ལ་མ་བཟོད་པའི་ཞི་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྐབས་སུ་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པས་བོད་མི་ཞི་རྒོལ་བར་ཆེས་དྲག་གནོན་གྱིས་དམར་བསད་བཏང་བ་དང་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ་སོགས་ཀྱི་པར་རིས་ཁག་བཤམ་སྟོན་གནང་དང་འབྲེལ། རྒྱལ་གཅེས་པ་འདས་གསོན་ཚོའི་ཞུམ་པ་མེད་པའི་བློས་བཏང་ལ་རྗེས་དྲན་གྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་གནང་ཡོད་པ་རེད།
འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ནས་བོད་ཀྱི་དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྤྱི་འཐུས་ལས་ཐོག་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པར་རྒྱལ་ཚོགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིིའི་གཞུང་ཁག་ནས་རྒྱ་ གཞུང་གི་གནོན་ཤུགས་འོག་མི་འགྲོ་བར་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་དྲང་བདེན་གྱི་འཐབ་རྩོད་ཐོག་དོ་སྣང་དགོས་པར་འབོད་སྐུལ་གནང་ཡོད།

རྩ་བའི་བཞུགས་སྒར་དུ་ཉེ་ཆར་བོད་མིའི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཆེ་གྲས་ལྔས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ དེ་བཞིན་ས་བྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོའི་རྗེས་དྲན་ལོར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཡོངས་བསྒྲགས་གནང་ཡོད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་འགྱུར།