༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དྭགས་ཀྱི་ནུབ་ར་ཁུལ་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་སྐབས་ས་གནས་མི་མང་ཚོས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།


vot.org
Facebooktwittergoogle_plusmail
༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དྭགས་ཀྱི་ནུབ་ར་ཁུལ་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་སྐབས་ས་གནས་མི་མང་ཚོས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

བོད་མིའི་བླ་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དེ་རིང་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་   ༡༠ པའི་ཐོག་ལ་དྭགས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་གླེ་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་ནུབ་རར་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་པ་ལྟར་ནུབ་རའི་གནམ་ཐང་ཐཱོས་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེར་ནུབ་རའི་མི་མང་ཚོས་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་ཁུལ་དེར་སྣེ་ལེན་ཞུ་ཆེད་གྲོང་གསེབ་སོ་སོའི་ནང་ཕེབས་བསུའི་རྒྱལ་སྒོ་དང་། ཕེབས་ལམ་གཡས་ཡོན་ཀུན་ལ་ཆོས་དར་སྒྲེང་འཛུགས་གནང་འདུག་པ་མ་ཟད། ཁྱད་པར་དུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གནམ་ཐང་ནས་བདེ་སྐྱིད་དགའ་ལྡན་བཀྲིས་གླིང་མགོན་པར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་བསྟུན། གྲོང་གསེབ་སོ་སོར་ཕེབས་བསུའི་རྒྱལ་སྒོ་དང་གྲོ་སོ་ཕྱེ་མར་འདེགས་འབུལ། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱག་ཏུ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་དང་དྲི་ཞིམ་བདུག་སྤོས་སོགས་བསྣམས་ནས་༸གང་ཉིད་མཆོག་གི་ཞལ་མཇལ་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།ཐོག་མའི་མཛད་འཆར་གཞིགས་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་ཁ་སང་ནུབ་ར་ཁུལ་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་རྒྱུའི་མཛད་འཆར་ཡོད་ཀྱང་། སྐབས་མཚམས་སུ་མཛད་འཆར་ཉིན་གཅིག་རིང་ཕྱི་བཤོལ་གནང་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།  ཁུལ་དེའི་མི་མང་དང་ལྷག་པར་དུ་བོད་མི་ཚོར་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གི་༸སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་ལ་སྐུ་ངལ་མེད་དམ་སྙམ་པའི་བློ་འཚབ་ཞིག་རང་བཞིན་བྱུང་ཡོད། འོན་ཀྱང་ལ་དྭགས་སུ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་ལྷན་བཅར་ཞུས་པའི་༸སྐུའི་ཕྱི་ལུགས་བླ་སྨན་པ་ས་འདུ་ཚང་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་གླེ་ཁུལ་དུ་མཛད་འཆར་མང་གྲགས་པའི་དབང་གིས་ཉིན་གྲངས་གཅིག་རིང་༸སྐུ་ངལ་གསོ་བཞུགས་གནང་བ་མ་གཏོགསད་ལྟའི་ཆར་༸གང་ཉིད་མཆོག་༸སྐུ་གཟུགས་གསལ་ཐང་ཡིན་པས་བློ་འཚབ་རྩ་བ་ནས་གནང་དགོས་དོན་མེད་ཅེས་གསུངས་སོང་།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་དེ་རིང་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སའི་ནུབ་ར་ནི་ལ་དྭགས་ཀྱི་གླེ་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཀོ་ལོ་མི་ཀྲར་ ༡༡༠ ལྷག་གི་སར་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། ནུབ་རའི་ཁུལ་དུ་ཁྱོན་གྲོང་གསེབ་ཁག་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པའི་ནང་ཁྱོན་མི་འབོར་ཆིག་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་ཟད་དེའི་ཁོངས་ནས་ནང་པའི་མི་འབོར་དེ་ཆིག་ཁྲིར་ཉེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་འདུག

ནུབ་རའི་ཁུལ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཤོས་དེ་བདེ་སྐྱིད་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་པ་དང་།༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བདེ་སྐྱིད་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི་ལ་དྭགས་ཀྱི་མགོན་པ་རྙིང་གྲས་དགའ་ལྡན་བཀྲིས་གླིང་དུ་སྐུ་བཞུགས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དགོན་པ་དེ་ནི་དུས་རབས་ ༡༤ ནང་རྒྱལ་བ་གཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་དངོས་སློབ་བྱང་སེམས་ཤེས་རབ་བཟང་པོ་ཞེས་པ་ཁོང་ལ་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་གྲགས་པ་འབུམ་ཐེར་དང་ནུབ་རའི་རྒྱལ་པོ་ཉི་མ་གྲགས་པ་གཉིས་ཀྱི་དབུ་ལྷ་ཆགས་སྟབས། ནུབ་རའི་བདེ་སྐྱིད་དགའ་ལྡན་བཀྲིས་གླིང་དགོན་པའི་ས་གཞིས་དེ་དག་ཆ་ཚང་ཕུལ་འདུག

ད་ལྟའི་ཆར་དགོན་པ་དེ་བྱང་སེམས་ཤེས་རབ་བཟང་པོའི་རྒྱུན་འཛིན་ནམ་ཡང་སྲིད་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་ཁྲིག་རྩེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གནང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། དགོན་པ་དེའི་ཁོངས་སུ་ད་ལྟའི་ཆར་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ ༢༠༠ ལྷག་ཡོད་པ་རེད་འདུག

གཞི་རྩའི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནུབ་ར་ཁུལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པ་ད་རེས་ཐེངས་བདུན་པ་དེ་ཡིན་པ་དང་། མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གི་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ ཉིན་བདེ་སྐྱིད་ཁུལ་གྱི་མི་མང་སྤྱི་པའི་ཆོས་རར་རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པ་དང་། བློ་སྦྱོང་ཚིགས་བརྒྱད་མའི་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྩལ་གནང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཚེས་ ༡༥ ནས་ ༡༧ བར་བདེ་སྐྱིད་ནས་ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་ ༣༠ ལྷག་གི་སར་ཡོད་པའི་ནུབ་ར་ཁུལ་གྱི་བསམ་གཏན་གླིང་དགོན་པའི་དབྱར་ཆོས་ཆེན་མོའི་མཛད་སྒོར་དབུ་བཞུགས་མཛད་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་མཛད་འཆར་ཡང་ཡོད་པ་རེད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་འགྱུར།