༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ལ་དྭགས་མཛད་འཆར་ལ་འགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་ཕྱིན་འདུག


vot.org
Facebooktwittergoogle_plusmail
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ལ་དྭགས་མཛད་འཆར་ལ་འགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་ཕྱིན་འདུག

བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དེ་སྔོན་ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ བར་ལ་དྭགས་ཁུལ་དུ་བཞུགས་བཞག་གི་མཛད་འཆར་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་།  ད་ཆ་མཛད་འཆར་དེར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཏེ་ད་བར་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བའི་མཛད་འཆར་གསར་པ་གཞིར་བཟུང་བྱས་ན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པར་ལ་དྭགས་སུ་སྐུ་བཞུགས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་འདུག

དེ་ཡང་ ༸གོང་ས་ ༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ད་རེས་ལ་དྭགས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གསོལ་འདེབས་ཞུ་མཁན་ལ་དྭགས་ནང་པའི་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་གཙོ་ཚེ་དབང་འཕྲིན་ལས་ལགས་ཀྱིས་འདི་གའི་གསར་འགོད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་དོན།  གསར་དུ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བའི་མཛད་འཆར་གཞིགས་ན། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་ཚེས་ ༡༡ ཉིན་ནུབ་ར་ཁུལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱང་སྟེ་བདེ་སྐྱིད་ Diskit ཁུལ་དུ་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རིང་བཞུགས་ཞག་དང་འབྲེལ་ནུབ་རར་ཉིན་གཅིག་གི་ཆོས་འབྲེལ་བསྩལ་གནང་རྒྱུ་དང་།  ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ནས ༡༧ བར་བསམ་གཏན་གླིང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བཀྲིན་བསྐྱང་སྟེ་ཁུལ་དེའི་དབྱར་ཆོས་ཆེན་མོར་དབུ་བཞུགས་མཛད་རྒྱུ་དང་།  དེ་ནས་སླར་ཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཉིན་གྲོང་ཁྱེར་གླེ་ནང་ཕྱིར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་པ་དང་འབྲེལ་ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ཉིན་སྐུ་ངལ་གསོ་བཞུགས་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུག  དེ་རྗེས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ནས ༢༥ བར་ཟངས་དཀར་ཁུལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱང་སྟེ་ཁུལ་དེར་ཆོས་འབྲེལ་བསྩལ་གནང་རྒྱུ་མ་ཟད།  དེ་ནས་ཀར་གྷིལ་ Kargil དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གྱིས་ཁུལ་དེར་ཉིན་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་མཛད་འཆར་ཡོད་པ་རེད།  ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ ཉིན་སླར་ཡང་མགོན་པོ་མཆོག་གླེ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཕྱིར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་ནས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ ཉིན་སྐུ་ངལ་གསོ་བཞུགས་དང་དེ་ནས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༩ ནས ༣༡ བར་བཅས་ཉིན་གྲངས་ ༣ རིང་གླེ་རུ་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྩལ་གནང་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་མཛད་འཆར་ཡོད་པ་རེད་འདུག


ལ་དྭགས་ནང་པའི་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་གཙོ་ཚེ་དབང་འཕྲིན་ལས་ལགས་ཀྱིས་ད་བར་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བའི་མཛད་འཆར་དེ་ཕྱི་ཚེས་ ༣༡ བར་ཡིན་ནའང་།  མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གི་༸སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་དང་ལྷག་པར་དུ་ལ་དྭགས་མི་མང་གི་དད་པ་དང་དམ་ཚིག་བཅས་ལ་བརྟེན་མཐའ་མའི་ཐུགས་ཐག་དེ་མགོན་པོ་༸སྐུ་ཉིད་ནས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་ཡང་ང་ཚོ་བསོད་ནམས་ཅན་གྱི་ལ་དྭགས་མི་མང་ཚོས་༸གང་ཉིད་མཆོག་ད་དུང་ཁུལ་དེར་ཉིན་གྲངས་འཕར་མ་འགའ་ཤས་ཤིག་བཞུགས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་གནང་བཞིན་གསུངས་པ་དང་སྦྲགས།  ལ་དྭགས་མི་མང་དང་བོད་མི།  ལྷག་པར་དུ་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ནང་པ་ཚོས་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་༸སྐུ་ཚེ་བརྟན་པའི་ཐུགས་སྨོན་དང་འབྲེལ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་ཇི་བཞིན་ལག་བསྟར་ཐུབ་པར་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་པ་སོགས་གསུངས་སོང་།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་འགྱུར།