རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་དང་ཤིན་ཅང་ནང་གི་དྲ་ལམ་གྱི་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་ལ་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་འདུག  


vot.org
རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་དང་ཤིན་ཅང་ནང་གི་དྲ་ལམ་གྱི་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་ལ་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་འདུག

Pen America ཞེས་པའི་ཨ་རིའི་སྨྱུ་གུ་ཚོགས་པས་སྙན་ཐོ་གསར་པ་ཞིག་གི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་བཀོལ་སྤྱོད་ཐོག་བོད་དང་ཤིན་ཅང་ནང་ས་གནས་གཞན་ལས་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེ་བ་བྱེད་མུས་ཡིན་སྐོར་གསུངས་འདུག དེའང་ཨ་རིའི་ཚོགས་པས་ཁ་སང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་ཨ་རིའི་ནིའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ Forbidden Feeds: Government Controls on Social Media in China ཞེས་རྒྱ་གཞུང་གི་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའི་དམ་དྲག་སྐོར་དམིགས་བསལ་སྙན་ཐོ་ཞིག་འདོན་སྤེལ་གནང་ཡོད་པ་དང། ཚོགས་པ་དེས་སྙན་ཐོའི་ཆེད་རྩོམ་པ་པོ་དང་སྙན་ངག་ཁན། སྒྱུ་རྩལ་བ། ལས་འགུལ ...


རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་ཁྲ་བྲལ་བར་ལྟ་ཕྱོགས་འཛིན་པ་དེ་མཚམས་འཇོག་དགོས།     


vot.org
རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་ཁྲ་བྲལ་བར་ལྟ་ཕྱོགས་འཛིན་པ་དེ་མཚམས་འཇོག་དགོས།

རྒྱ་ནག་ཆབ་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་བོད་རིགས་བེུད་རྒྱ་མོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བོད་རིགས་ཡོངས་རྫོགས་ཁ་བྲལ་བར་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་པའི་བྱ་སྤྱོད་དེ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག ཉེ་བའི་ཆར་རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་ས་པི་ཅིང་དུ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་དང་རྒྱ་ནག་ཆབ་སྲིད་གྲོས་མོལ་ཁང་གི་ཚོགས་འདུ་བཅས་འཚོགས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་བསྟུན་ཧོང་ཀོང་དུ་ཡོད་པའི་ The South Morning China Post ཞེས་པའི་གསར་ཁང་ནས་གནས་ཚུལ ...


གསེར་རྟ་རྫོང་ཁུལ་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་༸སྐུ་པར་བཤམ་ཡོད་མེད་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ།     


vot.org
གསེར་རྟ་རྫོང་ཁུལ་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་༸སྐུ་པར་བཤམ་ཡོད་མེད་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ།

འདི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༡ པོའི་ནང་བོད་ཁམས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ཁང་གི་བློན་ཆེན་ཚུའི་ཡུལ་ཧྥང་ཆེད་མངགས་གསེར་རྟ་ལ་ཡོང་ནས་གསེར་རྟ་ལྔ་རིག་སློབ་གླིང་གིས་གཙོས་གསེར་རྟ་རྫོང་གི་དགོན་པ་ཁག་དང་སྡེ་གྲོང་ཡོངས་ལ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༸སྐུ་པར་བཤམ་སྟོན་གནང་ཡོད་མེད་ཐོག་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དགེ་འདུན་པ་ལོ་ཆུང་རྣམས་དགོན་པ་དུ་ཞུགས་པར་བཀག་འགོག་དང་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་ཕྱིར་སྐྱོད་ལག་ཁྱེར་བཙན་འཕྲོག་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི ...


རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ལས་ཡུན་ལ་ཚད་བཀག་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་རྒྱལ་ནང་དུ་ཟིང་འཁྲུག་གི་ས་བོན་བཏབ་པ་ཞིག་རེད།  


vot.org
རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ལས་ཡུན་ལ་ཚད་བཀག་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་རྒྱལ་ནང་དུ་ཟིང་འཁྲུག་གི་ས་བོན་བཏབ་པ་ཞིག་རེད།

ཉེ་ཆར་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དབུས་རྒྱུན་ལས་ཁང་ནས་ཡུལ་དེའི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་གསལ་བའི་གནད་དོན་ཁག་ཅིག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་བྱ་རྒྱུའི་གྲོས་གཞི་འདོན་སྤེལ་བརྒྱུད། དེ་སྔ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་ལ་གསལ་བའི་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་དུས་ཡུན་ལ་ཚད་བཀག་ལོ་བཅུ་ཞེས་འཁོད་པ་དེ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཏེ་སྲིད་འཛིན་གྱི་ལས་ཡུན་ལ་དུས་བཀག་ཚད་གཞི་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་སྟབས། འདས་པའི་ཉིན་ཤས་ནང་རྒྱ་རིགས་གཙོ་འགྱུར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག ...


རྒྱལ་ཚོགས་སུ་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གྱི་གནད་དོན་གླེང་དགོས་པའི་ཞུ་འབོད།  


vot.org
རྒྱལ་ཚོགས་སུ་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གྱི་གནད་དོན་གླེང་དགོས་པའི་ཞུ་འབོད།

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གཙོ་འགྱུར་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ ༢༠ ཡས་མས་ཤིག་ནས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་ལ་བོད་ནང་གི་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གྱི་གནད་དོན་གླེང་དགོས་པའི་ཞུ་འབོད་གནང་འདུག དེ་ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་ཚོགས་པ་དེ་དག་ནས་སུད་སི་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝ Geneva ནང་ཁ་སང་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་ནས་དབུ་འཛུགས་གནང་བའི་རྒྱལ་ཚོགས ...


རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ལས་ཡུན་ལ་ཚད་བཀག་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ།     


vot.org
རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ལས་ཡུན་ལ་ཚད་བཀག་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་འཚོགས་ལ་ཉེ་ལ་བའི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་དོན་ཁག་ཅིག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ལས་ཡུན་ལ་དུས་བཀག་ཚད་གཞི་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་རེད་འདུག ཁ་སང་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གསར་ཁང་ Xinhua དང་ Global Times ཐོག་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དབུས་རྒྱུན་ལས་ཁང་ནས་ཡུལ་དེའི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་གསལ་བའི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་། གྲོང་སྡེ ...


འགུལ་རིས་བརྙན་ཐུང་བརྒྱུད་ནས་ ༢༠༢༢ ལོའི་པི་ཅིང་གི་དགུན་དུས་ཨོ་རྩེད་འགྲན་སྡུར་ལ་སྐྱོན་བརྗོད།     


vot.org
འགུལ་རིས་བརྙན་ཐུང་བརྒྱུད་ནས་ ༢༠༢༢ ལོའི་པི་ཅིང་གི་དགུན་དུས་ཨོ་རྩེད་འགྲན་སྡུར་ལ་སྐྱོན་བརྗོད།

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་འབྲེལ་མཐུད་ལས་ཁང་ནས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་མཚོན་པའི་འགུལ་རིས་བརྙན་ཐུང་བརྒྱུད་རིང་མིན་རྒྱ་ནག་ཏུ་འཚོགས་རྒྱུའི་ ༢༠༢༢ ལོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དགུན་དུས་ཨོ་རྩེད་འགྲན་བསྡུར་ལ་ཟུར་ཟ་དང་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་འདུག ཟླ་བ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༩ ནས་ཁ་སང་བར་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དགུན་དུས་ཨོ་རྩེད་འགྲན་བསྡུར་ཆེན་མོ་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། ཁྱོན་ཉིན་གྲངས་ ༡༧ རིང་གི་རྩེད་འགྲན་ཆེན་མོ་དེ་ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༥ ཉིན་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་ཡོད ...


བོད་ནང་གི་བོད་མི་རྣམས་མུ་མཐུད་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་དང་དྲག་གནོན་འོག་ལྷུང་ཡོད།  


vot.org
བོད་ནང་གི་བོད་མི་རྣམས་མུ་མཐུད་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་དང་དྲག་གནོན་འོག་ལྷུང་ཡོད།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པས་ཁ་སང་གསར་དུ་འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་སྙན་ཐོའི་ནང་འདས་པའི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའི་ནང་བོད་ནང་གི་བོད་རྣམས་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་ངལ་བ་མུ་མཐུད་མྱོང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོའི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང། དེ་བཞིན་འདུ་འཛོམས་རང་དབང་བཅས་ལ་དྲག་གནོན་བྱེད་མུས་ཡིན་པ་ཐེར་བཏོན་གནང་འདུག དེའང་དབྱིན་ཡུལ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཚོགས་པ་དེས་ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ཉིན་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་ཁྱོན་ ༡༥༩ ནང་གི ...