Tibetan News Archive

This is the Tibetan Language news and programmes archive.
Click here for the Chinese archive.

རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༡༦།༠༨།༢༤

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་མང་ཚོགས་ལ་སང་བོད་སླར་ཡང་མཇལ་འཛོམས་ཡོང་བའི་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་བསྩལ་འདུག
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ལས་དོན་ལ་ཐེ་བྱུས་བྱེད་པར་སྐྱོན་བརྗོད།
 • ཀུན་མཁྱེན་ལགས་ཞབས་ཐང་པོ་མེད་པའི་འོག་གློད་གྲོལ་བཏང་པ།
 • བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ཨོ་རྩེད་རྩེད་འགྲན་པར་འཚམས་འདྲི་ཞུས་འདུག
 • བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་གར་གྱི་མི་སེར་གནང་ཚེ་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མ་རེད།

Wednesday 24/08/2016

 • Dalai Lama thanks Ladakh, promises to visit again
 • U.N. rights envoy says Chinese authorities interfered with his work
 • Tibetan political prisoner released with maimed leg
 • TPiE congratulates Indian Sports Ministry and Indian Olympic Contingent
 • Refugee benefits not applicable once you are citizen: Former Kalon Tripa

རེས་གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༡༦།༠༨།༢༣

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་བོད་མཚོ་སྔོན་ཁུལ་དུ་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕྱིན་འདུག
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཨ་མདོ་རྔ་བ་ཁུལ་དུ་གསང་བའི་ལྟ་སྲུང་གི་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་སྤེལ་བཞིན་པ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཆེས་དམ་དྲག་རྐྱེན་པས་ཁུལ་དེའི་མི་མང་ནས་རང་གི་རང་ལ་དམ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་བཟོ་བཞིན་འདུག
 • རྒྱ་གར་ནང་སྐྱེས་མིན་ལ་ལྟོས་མེད་བོད་མི་ཡིན་ཕྱིན་ཆད་སྨན་ཞབས་པའི་ལས་ཀ་བྱེད་ཆོག་པའི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་འདུག
 • བོད་མདོ་སྨད་བླ་བྲང་ནང་དུ་ཆུ་ལོག་གི་གནོད་འཚེ་བྱུང་འདུག
 • ལ་དྭགས་སུ་དབྱར་ཆོས་ཆེན་མོ་ཐེངས་བཞི་པ་ལེགས་པར་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་འདུག

Tuesday 23/08/2016

 • Xi Jinping visits Qinghai, meets local Tibetans
 • Bright smiles, beautiful costumes, and lots & lots of surveillance: Tweets journalist visiting Ngaba
 • Self censorship, chilling effect of China’s censorship in Tibet and Xinjiang
 • India approves registration of Tibetan nurses under Indian Nursing Council
 • Labrang hit by flood, local and monks pitch in to help clear debris
 • Thiksey Great Summer Religious Council concludes

རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༡༦།༠༨།༢༢

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བཀའ་དབང་བཀྲིན་བསྩལ་ཏེ་ལ་དྭགས་ནང་གི་ཆོས་འབྲེལ་ལེགས་གྲུབ་མཛད་པ།
 • ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་འོས་མི་གཉིས་ལ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་གཙོ་གྲས་སུ་ངོས་འཛིན་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ་གནང་འདུག
 • འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་གི་རྩིས་པ་རྣམ་པར་རྩིས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འཛུགས་གནང་པ།
 • རྒྱ་ནག་ནང་ལ་མིའི་ནང་ཁྲོལ་ཚོང་གཉེར་བྱེད་བཞིན་པར་སྐྱོན་བརྗོད།
 • ཁེ་ན་ཌའི་སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ལྷན་དུ་འབྲེལ་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་གསར་པ་ཞིག་གཏོད་ཐུབ་པའི་རེ་བ།
 • དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། སྲིད་སྐྱོང་སྟ་བྲག་གི་མཛད་འཛོལ་དང་གུང་ཕྲན་གིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ།

Monday 22/08/2016

 • Dalai Lama concludes teachings in Ladakh with ‘Avalokiteshvara’ initiation
 • ICT launches campaign to urge US presidential candidates to make Tibet a priority
 • DoH begins accounting workshop for Tibetan hospital and clinic accountants
 • TTS disputes China’s claim about international event approving its organ transplant industry
 • Trudeau’s China visit, an opportunity to reset tone of Canada’s future relationship with China
 • HISTORY FEATURE: Blunders of Taktra Rinpoche and China’s invasion of Tibet

རེས་གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༡༦།༠༨།༢༡

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • བོད་ཀྱི་བེུད་ལེ་ཚན། འོད་ཟེར་མངར་ཟས་ཀྱི་ཚོང་ལས་གཉེར་མཁན་བསྟན་སྲོལ་བཟང་མོ་ལགས་དང་གླེང་མོལ།
 • གཟའ་འཁོར་སྐྱར་ཞིབ།

Sunday 21/08/2016

 • Women of Tibet: In conversation with Tendol Sangmo owner of Woeser Bakery
 • Week Review

རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༡༦།༠༨།༢༠

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་སུ་སྤྱོད་འཇུག་གི་ཆོས་འབྲེལ་ཉིན་མཐའ་མའི་ཐོག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལས་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་ཅི་ཡང་མེད་སྐོར་བཀའ་བསྩལ་བ།
 • རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཚོས་གྱོད་དཔེ་ཀློག་དེབ་ཟེར་བར་གཟབ་སྦྱོང་གྱིས་ཤིག་ཅེས་བཙན་བཀའ་བཏང་འདུག
 • སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་བོད་རིགས་ན་གཞོན་འགོ་ཁྲིད་ལྷན་ཚོགས་འཚོགས་བཞིན་པ།
 • རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་རྣམས་ལ་རྣམ་དཔྱོད་ཡོད་ན་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ལ་བབ་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག
 • བོད་རིགས་ཨོ་རྩལ་བ་ཆོས་དབྱིངས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱི་རྩེད་འགྲན་ལ་བོད་མི་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བཏོན་འདུག

Saturday 20/08/2016

 • Dalai Lama concludes Choejug teaching in Ladakh
 • Self immolation, protesting with Dalai Lama picture a crime, China issues new rule book
 • Over 150 young Tibetans gather in DC for YTLS 2016
 • Time for China to take action for Tibet, says RSS Chief
 • Tibetans express overwhelming support to Olympian Choeyang Kyi

རེས་གཟའ་པ་སངས། ༢༠༡༦།༠༨།༡༩

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཆ་ནས་ཚན་རིག་པ་ང་ཚོ་གྲོགས་པོ་ཆགས་ཡོད་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་བ།
 • ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ ༧༢ ཀྱིས་སྲིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་ལ་བོད་དོན་ཐོག་སྔར་ལྷག་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་དགོས་པའི་ཞུ་འབོད།
 • བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ཚོགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་ཐོག་བགྲོ་གླེང་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུག
 • ཁུ་ནུ་ནང་དུ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་བསྩལ་ཏེ་ལོ་ངོ་༢༥འཁོར་བའི་དུས་ཚིགས་སྲུང་བརྩི།
 • བོད་མི་རྩེད་འགྲན་པ་ཆོས་དབྱིངས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ།
 • ལྟ་བ་གུ་ཡངས་ཅན་གྱི་དུས་དེབ་ཞིག་རྒྱ་གཞུང་གི་འཁྱོག་བཤད་བརྒྱུད་ལམ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་བཞིན་པར་སྐྱོན་བརྗོད།

Friday 19/08/2016

 • Scientists are our friends: Dalai Lama in Ladakh
 • 72 US lawmakers call on Obama to redouble efforts on Tibet
 • TYC to discuss amendment to aims and objectives during upcoming General Body Meeting
 • Kinnaur Mahabodhi Society celebrates silver jubilee of Dalai Lama Kalachakra initiation
 • I will perform my best: Tibetan Olympian Choeying Kyi posts message for fans
 • Revamped Chinese Journal welcomes hard-line writers

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༡༦།༠༨།༡༨

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་སུ་སྤྱོད་འཇུག་ཆེན་མོའི་ཆོས་འབྲེལ་དབུ་འཛུགས་བསྐྱངས་པ།
 • ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་བླ་རུང་སྒར་གཏོར་བཤིག་ལས་དོན་ལ་བློ་ཕམ་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག
 • བོད་ཀྱི་འབྲོག་པ་ཚོས་དེང་དུས་ཀྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞིར་གདོང་ལེན།
 • Netherlands ལོ་འཁོར་སྒང་ཕུག་དུས་སྟོན་ནང་བོད་ཀྱི་ངོ་བོ་མཚོན་པ་བྱས་འདུག
 • བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་རཀཤཱ་བྷན་དན་གྱི་དུས་སྟོན་མཛད་སྒོར་ལྷན་ཞུགས་གནང་པ།

Thursday 18/08/2016

 • Dalai Lama begins ‘Choejug’ teachings at Shewatsel, Ladakh
 • Chair of Canadian Tibet Parliamentary group expresses concern over Larung Gar Demolition
 • The Tibetan nomad traditions defying the modern world
 • Tibet balloon ‘Tashi’ flies high at Netherlands Balloon Festival
 • TPiE Deputy Speaker attends World Rakshabandhan Festival in New Delhi
 • HEALTH FEATURE: Dr. Rinzin Sangmo on Symptoms of Gastroenteritis

རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༡༦།༠༨།༡༧

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རིགས་ལམ་སློབ་ཁྲིད་གནང་རྒྱུ་དེ་དགེ་ལུགས་པའི་རེད་ཟེར་བ་ནི་ལྐུག་རྟགས་རེད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་འདུག
 • གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་རྒྱུད་བེུད་ཚོར་རང་ཁ་རང་གསོའི་ལས་གཞི་སྤེལ་རྒྱུའི་ནུས་པ་གོང་འཕེལ་གཏོང་བཞིན་པ།
 • བེུད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཐད་གླེང་སློང་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདུག
 • ཧོང་ཀོང་ནང་གི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་རང་བཙན་སྐོར་གྲོས་བསྡུར་གནང་མི་ཆོག་པ་བཟོས་པར་སྐྱོན་བརྗོད།

Wednesday 17/08/2016

 • Associating ‘Riglam’ with only Geluk School is sheer ignorance: Dalai Lama
 • CTA’s Women desk forms women’s self-help group in Mundgod Doeguling
 • Interview with TWA President on recently concluded working Committee meeting
 • Hong Kong educators seek clarity over ban on advocating city’s independence

Next Page »