Tibetan News Archive

This is the Tibetan Language news and programmes archive.
Click here for the Chinese archive.

རེས་གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༡༧།༠༨།༢༢

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • ཨ་ཀྲུག་བློ་སྤོ་ལགས་ལོ་བཅུ་རྗེས་བཙོན་གྲོལ་ཐོབ་འདུག
 • པེ་རིས་ནང་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རང་བཙན་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཞི་པ་ཚོགས་བཞིན་འདུག
 • ཁེམ་བྷིཇ་སློབ་ཆེན་ནས་དཔྱད་རྩོམ་ཁག་དྲ་གནས་ཐོག་བཞག་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་གནང་འདུག
 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨེ་ཤ་ཡའི་དད་ལྡན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་བཀའ་ཆོས་བསྩལ་རྒྱུ།
 • འབྲས་སྤུངས་ཞོ་སྟོན་སྐོར་དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲི།
 • གླུ་གཞས་ལས་རིམ། ཀུན་བདེ་གླིང་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ཀྱི་བླངས་པའི་རྣམ་ཐར།

Tuesday 22/08/2017

 • Adruk Loboe released after 10 years in prison
 • 4th International Rangzen Conference underway in Paris
 • Cambridge University restores articles on China after facing boycott threat
 • Dalai Lama to confer teaching to Asian Buddhists next week
 • Drepung Shoton Festival: an interview
 • MUSIC FEATURE: Tibetan Opera (Namthar) by Kundeling Thupten

རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༡༧།༠༨།༢༡

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • འཁོན་གདུང་ཨ་བི་ཀྲྀ་ཏ་བཛྲ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ས་རཱ་བོད་རིག་པའི་བགྲོ་གླེང་ཐེངས་བཅུ་གཅིག་པ་དབུ་འཛུགས་བསྐྱངས་པ།
 • བོད་པའི་མི་རབས་གསར་པའི་སྤུས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་།
 • ཐེའི་པེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྩེད་འགྲན་ཐོག་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་འགུལ་སྤེལ་འདུག
 • བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་འབྲས་སྤུངས་སུ་འབྲས་སྤུངས་ཞོ་སྟོན་ཐེངས་དང་པོ་ཚོགས་འདུག
 • དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། འོད་སྲུངས་དང་ཡུམ་བརྟན་སྐོར།

Monday 21/08/2017

 • Avikrita Rinpoche opens Tibet studies conference at Sarah College
 • Activists highlight Tibet’s plight at 29th Summer Universiade 2017
 • Health Kalon launches South Tibetan Health Association
 • Adolescent Health workshop begins at Dharamsala
 • HISTORY FEATURE: Sons of Lang Dharma, the last king of Tibet

རེས་གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༡༧།༠༨།༢༠

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • བློ་བཟང་ལགས་སུ་ལུས་རྩལ་དང་ཟས་བཅུད་བསྟེན་སྟངས་སྐོར་དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲི།


Sunday 20/08/2017

 • An interview with Mr. New York Lobsang Dokpatsang on nutrition and fitness

རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༡༧།༠༨།༡༩

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • བྷོཙ་ཝ་ན་སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་ང་ཚོ་རྒྱ་ནག་གི་མངའ་འོག་མིན་ཞེས་གསུངས་འདུག
 • ལྡི་ལིར་གོམ་བགྲོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་འདུག
 • ཨོ་རི་སར་བོད་མི་དང་རྒྱ་གར་བ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་དངོས་ཟོག་ཉོ་འཚོང་བྱ་རྒྱུ་མིན་པའི་རྔམ་སྟོན་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།
 • སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་སཔེན་མི་མང་ལ་ཐུགས་གསོ་གནང་འདུག
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་གནོན་ཤུགས་འོག་ཁེམ་བྷིཇ་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་དཔྱད་རྩོམ་༣༠༠ ཙམ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་འདུག
 • ལྕམ་ལིའུ་ཇ་ཕྱི་ལ་ངལ་གསོ་ནས་བཞུགས་ཡོད་པའི་བརྙན་ཐུང་ཞིག་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱུང་བ།

Saturday 19/08/2017

 • Botswana not a colony of China: President Ian Khama
 • PRC Listen to the voice of Self-Immolators and Start Dialogue: Protest in Delhi
 • Odisha locals and Tibetans come together in campaign to boycott Chinese goods
 • Sikyong expresses solidarity with victims of Barcelona and Cambrils terror attack
 • Major publisher censors academic journal at request of Chinese government
 • Liu Xia appears in minute long video for first time since husband’s funeral
 • FEATURE: Dalai Lama teaching on ‘Gomrim Bharma’ in Tawang in April

རེས་གཟའ་པ་སངས། ༢༠༡༧།༠༨།༡༨

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • Botswana སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ཁུལ་དེར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་རྒྱུ་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག
 • ༸གོང་ས་མཆོག་གི་༸སྐུ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་མང་ཚོགས་ཁྲོད་བོན་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་དང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ས་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་གསུངས་སོང་།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཧོང་ཀོང་ལས་འགུལ་བ་གསུམ་ལ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པའི་ཐད་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཁག་ནས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་འདུག
 • དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། བལ་ཡུལ་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་གནས་སྟངས།

Friday 18/08/2017

 • President Ian Khama expresses hope of future visit by Dalai Lama in Botswana
 • Young Tibetan Researcher’s Conference concludes in Dharamsala
 • Rights groups condemn sentencing of Hong Kong’s pro-democracy leaders
 • DIASPORA FEATURE: ‘Tibetan Refugees in Nepal’ by young JNU researcher

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༡༧།༠༨།༡༧

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download

 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཡ་ཆེན་ཆོས་སྒར་གྱི་གྲྭ་ཤག་གཏོར་བཤིག་གཏོང་བཞིན་འདུག
 • སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡེ་ནང་བོད་མིར་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སྤྲོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་གཏན་འཁེལ་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་གསུངས་འདུག
 • ན་གཞོན་ཉམས་ཞིབ་པས་བོད་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་ཛ་དྲག་ཏུ་གྱུར་བཞིན་པ་གསུངས་སོང་།
 • རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་མིར་ཁྲིམས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་ལས་འགུལ་སྤེལ་འདུག
 • འཕྲོད་བསྟེན་ཤེས་བྱ། གཅིན་སྙི་ནད་གཞི་སྐོར།

Thursday 17/08/2017

 • Demolitions begin at Yarchen Gar, 2000 houses to be destroyed this year
 • Arunachal Pradesh adopts the Tibetan Rehabilitation Policy Act
 • Young researcher speaks on worsening Tibet Environment at TPI conference
 • Tibetan Legal Association holds legal awareness workshop in South India
 • HEALTH FEATURE: Dr. Yeshi Khando on Diabetes

རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༡༧།༠༨།༡༦

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཧི་མཱ་ཅལ་ས་རུད་འོག་རྐྱེན་འདས་སོང་མཁན་གྱི་ནང་མི་ཚོར་ཐུགས་གསོ་མཛད་འདུག
 • སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་ལམ་ནས་བོད་དོན་དོ་སྣང་སླེབས་པ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གི་དགོན་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་ལམ་སྲོལ་ཁག་ཉམས་རྒུད་བཏང་མུས་ཡིན་པ་ཐེར་བཏོན་གནང་འདུག
 • ལ་དྭགས་ཁུལ་དུ་སླར་ཡང་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་དབར་གདོང་ཐུག་བྱུང་འདུག
 • རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་རྩོད་རྙོག་དེ་དམག་གི་སྒོ་ནས་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་བ།
 • བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་འབྲས་སྤུངས་ཞོ་སྟོན་ཐེངས་དང་པོ་འཚོགས་རྒྱུ་རེད་འདུག
 • བཀའ་སློབ་ལེ་ཚན། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལྡི་ལི་ས་གནས་བོད་མིར་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་ཐོག་ཐུགས་སྣང་དགོས་པའི་གལ་ཆེའི་བཀའ་སློབ།

Wednesday 16/08/2017

 • Dalai Lama expresses sympathy to Himachal landslide victims
 • Young Tibetan Researcher’s Conference begins
 • Traditional monastic system continue to decline in Tibet: New US report
 • Indian and Chinese troops clash at Ladakh’s Pangong lake amidst Doklam standoff
 • India, China cannot defeat each other: Dalai Lama
 • Drepung Shoton observed in exile for the first time
 • FEATURE: Dalai Lama speech to Tibetans in Delhi

རེས་གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༡༧།༠༨།༡༥

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download

 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བོའི་རིག་གཞུང་སླར་གསོ་དགོས་པ་བཀའ་བསྩལ་བ།
 • བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།
 • ས་འགུལ་དང་འབྲེལ་བའི་དཀྲོག་གཏམ་སྤེལ་བའི་ཉེས་མིང་འོག་མི་བཞི་བཀག་ཉར།
 • རེབ་གོང་རོང་པོ་དགོན་ཆེན་གྱི་སྒོ་དམར་ཆོས་འཕེལ་བཙོན་གྲོལ་ཐོབ་འདུག
 • ཐེ་ཝན་བོད་སོག་ལས་ཁུངས་སྒོ་རྒྱབ་རྒྱུ་རེད་འདུག
 • དགེ་བཤེས་མའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་ཐེངས་གཉིས་པ་དབུ་འཛུགས།
 • བོད་ཀྱི་གླུ་གཞས་རིམ། བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པས་བླངས་པའི་ ‘Thank You India’


Tuesday 15/08/2017

 • Dalai Lama greets India, says modern India should revive its ancient values
 • No other country has done more for Tibet than India: CTA celebrates 71st Indian Independence day
 • 4 detained for spreading rumors about Tibet earthquake
 • Tibetan political prisoner Gomar Choemphel released
 • Taiwan to disband controversial Mongolian and Tibetan Affairs Commission
 • Second batch of Geshema candidates sit for their exams
 • MUSIC FEATURE: ‘Thank you India’ by TIPA

Next Page »