Tibetan News Archive

This is the Tibetan Language news and programmes archive.
Click here for the Chinese archive.

རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༡༥།༠༤།༢༥

 • བོད་མི་ཚོས་༸པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།
 • བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ནས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་ཟེར་བ་དེ་རྒྱབ་སྐྱོར་འཚོལ་ཆེད་ཀྱི་རྫུན་གཏམ་ཞིག་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • ཆོས་དཔོན་ཊུ་ཊུས་དབུ་མའི་ལམ་གྱིས་རྒྱ་གཞུང་གི་ཆེ་མཐོང་གོང་འཕེལ་ཡོང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག
 • འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ཕུན་ཚོགས་གླིང་གཞིས་ཆགས་ནས་འདར་ཚད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དཀའ་ངལ་མང་ཤོས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག
 • བལ་ཡུལ་ནང་ཤུགས་ཚད་༧.༩ཅན་གྱི་ས་གཡོམ་བྱུང་འདུག
 • ལྡི་ལིར་མདོ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་༤༥པ་དབུ་འཛུགས།

Saturday 25/04/2015

 • You will always be in our heart: Tibetans mark Panchen Lama’s 20th birthday
 • China’s white paper full of white lies: TYC
 • Middle Way Approach will help improve China’s image, says Tutu
 • Health Kalon express concern ove high burden of malaria in Odisha Phuntsokling settlement
 • 7.8 magnitude earthquake rattles Nepal, hundreds die
 • Chushi Gangdrrug holds 45th working committee meeting: Delhi

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download


རེས་གཟའ་པ་སངས། ༢༠༡༥།༠༤།༢༤

 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྤྲོ་སྣང་གི་གཞི་རྩ་ངོ་མ་གཞན་ཕན་སྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པ་བཀའ་བསྩལ་འདུག
 • ཤེས་ཡོན་རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་སླད་རྒྱ་ནག་གི་ཁུང་རྩི་ལྟེ་གནས་དང་འབྲེལ་བ་གཅོད་དགོས་པའི་ཞུ་འབོད་གནང་འདུག
 • ས་སྐྱ་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་འཕགས་ནོར་རིག་གཞུང་མེད་པར་ཆགས་ན་གྱོང་གུན་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་བཀའ་གནང་འདུག
 • རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་བོད་དོན་སྦག་སྦག་བསྐོར་བསྐྱོད་མཇུག་སྒྲིག་གནང་འདུག
 • ས་གནས་གཞན་གྱི་བོད་མི་རྣམས་ཉིང་ཁྲིའི་མགྲོན་ཁང་ཁག་ཏུ་གནས་སྡོད་མི་ཆོག་པའི་གསལ་བརྡ་བཏང་འདུག
 • བོད་ནང་སྤྲེའུའི་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཅིག་རྙེད་སོན་བྱུང་འདུག
 • གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་འཕེལ་བའི་རྐྱེན་ཇོ་མོ་གླང་མ་རི་སྐམ་པོར་འགྱུར་ཉེན་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག
 • དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་ནང། ཟླ་བ་རིན་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་རྩོམ་དེབ་རྒྱལ་ཁབ་ཤོར་བའི་ཕ་བུའི་བདེ་སྡུག་འབེལ་གཏམ་སྐོར་བཅར་འདྲི།

Friday 24/04/2015

 • Helping others is the real source of lasting joy: Dalai Lama
 • Protect academic freedom by saying no to Confucius Institute: SFT
 • Sakya Trizin Rinpoche urges Tibetans to uphold Tibet’s cultural heritage
 • South India Bike Rally for Tibet concludes
 • Outside Tibetans barred from hotels in Nyingtri
 • Rare new monkey species discovered in Tibet
 • Glaciers of Mt. Everest melting due to global warming
 • DIASPORA FEATURE: Interview on new book by Dawa Rinchen, owner of TTT

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download


རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༡༥།༠༤།༢༣

 • ཆོས་དཔོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ།
 • ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་བོད་དོན་གླེང་སློང་རྒྱུན་གནས་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་ཞིག་ཚོགས་འདུག
 • སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་ལ་བརྒྱུད་སྐུལ་གནང་གི་ཡོད་པ་བརྗོད་བཞིན་པ་དེ་གཞི་མེད་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • སཔེན་རྒྱལ་ཡོངས་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་དཔོན་ཟུར་པ་ལྔ་ཡི་གནད་དོན་ཐད་བསྐྱར་དུ་རྩིས་མེད་བཏང་བ།
 • ཧོང་ཀོང་གཞུང་གིས་བཅོས་བསྒྱུར་ལས་འཆར་དེ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་ཁྱད་གསོད་ཡིན་པ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་འདུག
 • རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་འཁྲབ་སྟོན་གནང་འདུག

Thursday 23/04/2015

 • Dalai Lama and Tutu visits TCV, celebrate HHDL’s 80th birthday
 • Roundtable conference on Tibet at Canadian Parliament
 • Chinese allegations of Dalai Lama instigating immolations in Tibet baseless: Sikyong
 • Spain court rejects plea to reopen ‘genocide’ case against former Chinese leaders
 • Hong Kong Political Reform proposal a farce says HRW
 • Tibetans in South India engage in cultural programs and prayer for Tibet

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download


རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༡༥།༠༤།༢༢

 • ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་ཉན་ཞིབ་ལྷན་ཚོགས་གནང་འདུག
 • རྒྱ་གཞུང་གི་འབྲོག་པའི་རྩ་ས་བཙན་འཕྲོག་གིས་གཞུང་ལམ་འཛུགས་བསྐྲུན་ལས་གཞིར་བོད་མིས་ངོ་རྒོལ་གནང་འདུག
 • བཞུགས་སྒར་དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཚོང་ལས་བདེ་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༠ པ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
 • འཛམ་གླིང་ནང་གི་གསར་འགོད་རང་དབང་ལ་དམ་དྲག་བྱེད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་སྡུག་ཤོས་བཅུའི་ཁོངས་སུ་རྒྱ་ནག་མིང་སྟོན་བྱས་འདུག
 • བོད་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་རྣམས་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་དང་སྦྲགས་གོ་ལའི་ཉིན་མོ་སྲུང་རྩི་ཞུས་གནང་སོང།
 • རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུའི་གྱ་སྟོན་དང་འབྲེལ་བའི་བྱེད་སྒོ་འདྲ་མིན་སྤེལ་བཞིན་འདུག
 • དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྔ་ལོ་ཨ་རིའི་ནང་གི་བོད་རིགས་ཚོར་བསྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།

Wednesday 22/04/2015

 • Tom Lantos Human Rights Commission holds briefing on Tibet
 • Sangchu Tibetans protest against forced land grab
 • 10th annual meeting of Tibetan Chamber of Commerce kicks off in Dharamsala
 • CPJ lists China among 10 most censored countries
 • Exile Tibetans mark Earth Day with an appeal to save Tibet’s water
 • Tibetans in South India mark HHDL’s 80th birthday with different activities
 • FEATURE: Dalai Lama’s speech to Tibetans in New York, 2014

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download


རེས་གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༡༥།༠༤།༢༡

 • བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་གློད་བཀྲོལ་ཡོང་ཆེད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རོགས་ཞེས་གསུངས་འདུག
 • Book of Joyཞེས་པའི་ཕྱག་དེབ་གསར་པའི་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་དབུ་འཛུགས་བསྐྱངས་པ།
 • ཨ་རི་བ་ཞིག་རྒྱ་ནག་ནས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་བ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་གཙང་པོ་ཁ་སྒྱུར་ལས་གཞིའི་ཐད་རྒྱ་གར་གྱི་ཡིད་ཟབ་དགོས་པ་གསུངས་འདུག
 • གླུ་གཞས་ཀྱི་ལེ་ཚན་ནང། གཞས་པ་བཀྲས་ཆུང་ལགས་ཀྱི་སེམས་གཞས་སྐད་འཁོར་སྐོར།

Tuesday 21/04/2015

 • CTA calls for support towards immediate release of Panchen Lama
 • Dalai Lama and Tutu begins conversations on ‘Book of Joy’
 • US teacher deported for sending text messages critical of China’s Tibet policies
 • Great Chinese diversion: India has to act fast
 • MUSIC FEATURE: Techung and his album ‘Semshae’

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download


རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༡༥།༠༤།༢༠

 • རྒྱ་གཞུང་གིས་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་༊གྱི་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག
 • བོད་རྒྱའི་བཀའ་རྙོག་སེལ་མ་ཐུབ་པའི་འགག་རྩ་ཐུག་ས་དེ་རང་སྐྱོང་གི་ཚད་གཞིའི་ཐོག་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • རྒྱལ་སྤྱིེའི་ཉེས་ཡང་ཚོགས་པའི་འགྲོ་བའི་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་དོན་འགྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཀྱི་བུས་གཏམ་བཤད་སྤེལ་འདུག
 • བོད་མིའི་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་༡༠འཁོར་བའི་མཛད་སྒོ་ཚོགས་པ།
 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བརྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་དུ་གསུང་ཆོས་བཀྲིན་བསྩལ་གཏན་འཁེལ་འདུག
 • དབྱིན་ཇིའི་བྱིས་པ་ཞིག་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དམིགས་བསལ་མཇལ་ཁ་ཐོབ་འདུག
 • བོད་དོན་སྦག་སྦག་སྐོར་བསྐྱོད་པ་ཅི་ནའི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་འབྱོར་འདུག
 • དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། རྒྱལ་ཚབ་རྭ་སྒྲེང་སྐབས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་གནས་སྟངས་སྐོར།

Monday 20/04/2015

 • China arrests Tibetan writer from Kirti Monastery
 • Reason for failure to resolve Sino-Tibet issue, leadership’s inability to agree on what the issue is: Robert Bernard
 • Dhondup Wangchen’s son speaks at 20th GOTB Human Rights Conference
 • Sikyong attends 10th founding anniversary of FTCI
 • Dalai Lama to give teachings at Gyutoe monastery in May
 • Schoolboy sends fan letter to Dalai Lama – and gets invited to India for a chat
 • Mundgod Tibetan solidarity bike rally reaches Chennai
 • Feature: Political situation during Regent Reting Rinpoche

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download


རེས་གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༡༥།༠༤།༡༩

 • འདས་པའི་བདུན་ཕྲག་འདིའི་ནང་གི་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གལ་ཆེའི་གསར་འགྱུར་ལ་བསྐྱར་ཞིབ།
 • བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སློབ་ཡོན་གནང་ཕྱོགས་སྐོར་བཅར་འདྲི་ཞུས་པའི་དམིགས་གསལ་ལེ་ཚན།

Sunday 19/04/2015

 • Week Review
 • Interview with DoE Scholarship Section head Chime Tseyang

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download


རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༡༥།༠༤།༡༨

 • ༸གོང་ས་མཆོག་ཆེད་མངགས་གནམ་ཐང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་ཆོས་དཔོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་ལ་ཕེབས་བསུ་ཞུས་འདུག
 • ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཛ་དྲག་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • རྒྱལ་གཅེས་པ་དམ་དཀར་ལགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་མར་མེ་ཁྲོམ་སྐོར།
 • ཁྲི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གཞུང་གི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་དེ་བཞིན་བཙན་པོ་དབང་ཡོད་དང་ཡང་ན་ལྐུག་པ་ཨུ་ཚུགས་ཤིག་ཏུ་གསུངས་གནང་འདུག
 • སཔེན་གྱི་སྦསག་རང་སྐྱོང་མངའ་ཁུལ་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་པ་སླར་གསོ་དགོས་པའི་ཞུ་འབོད།

Saturday 18/04/2015

 • Dalai Lama welcomes ‘dear friend’ Desmond Tutu to Dharamsala
 • US says resumption of dialogue on Tibet is ‘critical’
 • Tibetans hold prayer vigil for Ngapa self immolator
 • Former Kalon Tripa Samdhong Rinpoche slams China’s white paper
 • Tibet rights activist calls for revival of Tibet group at Basque Parliament
 • Prominent Chinese lawyer sentenced to 7 years in prison

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download


Next Page »