Tibetan News Archive

This is the Tibetan Language news and programmes archive.
Click here for the Chinese archive.

རེས་གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༡༨།༠༢།༢༥

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download

 • བོད་ཀྱི་བུད་མེད་གཞས་མ་གཏམ་ལེན་མཁན་བསྟན་འཛིན་གསལ་སྒྲོན་ལགས་ལ་བཅར་འདྲི། །


Sunday 25/02/2018

 • Interview with Tibetan female Rapper Tenzin Seldon

རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༡༨།༠༢།༢༤

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download

 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་སོ་བདུན་པ་དང་བསྟུན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ།
 • གཟའ་འཁོར་གཅིག་གི་བོད་གནས་བསྐྱར་ཞིབ།
 • ༸གོང་ས་མཆོག་གི་གསུང་ཆོས་ལེ་ཚན། མ་ཎི་ཡིག་དྲུག་གྱི་ཕན་ཡོན། །

Saturday 24/02/2018

 • Tibet Lobby at UNHRC session: Interview
 • Week Review
 • Dalai Lama explains the Six Syllable Mantra

རེས་གཟའ་པ་སངས། ༢༠༡༨།༠༢།༢༣

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download

 • རིས་མེད་བཙུན་མ་ཚོས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ།
 • སྔོན་རྩིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ནས་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༨་་༡༩ ལོའི་སྔོན་རྩིས་འཆར་འབུལ་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ལས་དོན་དབུ་འཛུགས།
 • བོད་ནང་གི་བོད་མི་རྣམས་མུ་མཐུད་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་དང་དྲག་གནོན་འོག་ལྷུང་ཡོད།
 • ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ Stroud ནང་བདེ་སྐྱིད་བསྐྲུན་ཐབས་ཀྱི་བསླབ་གཞི་གསར་པར་འཚམས་འདྲི་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་པ།
 • ཁམས་ལི་ཐང་ཉག་ཆུ་རྫོང་ཁྱབ་ཁོངས་ནགས་རིར་མེ་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་བྱུང་འདུག
 • དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། དང་ཟུར་བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱི་ཟ་ཁང་སྐོར།

Friday 23/02/2018

 • Buddhist nuns to offer ‘Tenshug’ to the Dalai Lama
 • Tibetan Parliamentary Committee Meets to Review CTA Budget 2018– 19
 • Tibetans continued to face discrimination and restrictions in 2017: Amnesty
 • Dalai Lama commends action for happiness course in Stroud
 • Wildfire rages forest of Nyagchu, Lithang
 • DIASPORA FEATURE: SFF veteran Sonam la and his ‘New Tibetan Dhaba’

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༡༨།༠༢།༢༢

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཁག་ཅིག་ནས་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་འཕྲལ་དུ་གློད་བཀྲོལ་དགོས་པའི་ཞུ་འབོད་གནང་འདུག
 • མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་ཀྱིས་ཇི་ནི་ཝ་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གླེང་བ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མེ་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་གསལ་བཤད་ཐོག་མ་བྱས་འདུག
 • བོད་དོན་ལ་དོ་སྣང་མ་གནང་ན་འབྱུང་འགྱུར་འགྲོ་བ་མི་རིགས་སྤྱི་ཡོངས་ལ་གྱོང་རྒུད་ཆེན་པོ་ཕོག་ངེས་ཡིན།
 • ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཨ་རིའི་བྱམས་བརྩེའི་གྲོང་ཁྱེར་གཉིས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དང་མཇལ་མོལ་མཛད་པ།
 • འཕྲོད་བསྟེན་ཤེས་བྱ་ངོ་སྤྲོད་ལེ་ཚན། གཉེན་ནད་རེག་དུག་སྔོན་འགོག

Thursday 22/02/2018

 • China issues first details on Jokhang fire, rules out arson attack
 • Former political prisoner Golog Jigme addresses Geneva Summit
 • UN experts condemn charges Tashi Wangchuk, calls for immediate release
 • Dalai Lama meets with Mayors of two Compassionate Cities
 • Huge loss to the world if Tibet issue is abandoned: Samdhong Rinpoche
 • HEALTH FEATURE: Dr. Rinzin Sangmo on HIV Aids

རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༡༨།༠༢།༢༡

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • ལྷ་སའི་ཇོ་ཁང་གི་འདུ་ཁང་ཨ་མ་དང་རྒྱ་ཕིབས་ལ་གནོན་སྐྱོན་ཕོག་པ་ར་འཕྲོད་བྱུང་བ།
 • ༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་གསར་པར་འཚམས་འདྲི་གནང་འདུག
 • ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།
 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དྷ་ས་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་ལོ་ན་ ༩༠ ཡན་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སློབ་བསྩལ་འདུག
 • ༸སྐྱབས་རྗེ་སྨན་རིའི་ཁྲི་འཛིན་སོ་བཞི་པ་མཆོག་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་གནང་བ།
 • ཚེ་མགོན་རྒྱལ་ལ་ལོ་གསུམ་གྱི་བཙོན་འཇུག་དང་ཤ་བོ་བཀྲིས་བཙོན་གྲོལ་ཐོབ་འདུག


Wednesday 21/02/2018

 • Leaked official document indicates Jokhang’s main hall affected by fire
 • Tibetan Losar Celebrated at US State Department
 • Dalai Lama congratulates South Africa’s new President
 • New spiritual head of Bon tradition enthroned
 • Tibetan political prisoner Tsegon Gyal sentenced to 3 years in prison

རེས་གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༡༨།༠༢།༢༠

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download

 • འདས་པའི་མེ་བྱ་ལོའི་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་ཆེ་གསར་འགྱུར་ཁག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ།

Tuesday 20/02/2018

 • Tibet International: Year in review

རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༡༨།༠༢།༡༩

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • འདས་ལོའི་ནང་བཙན་བྱོལ་ནང་གི་གལ་ཆེའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་ཕྱོགས་སྒྲིག

Monday 19/02/2018

 • Exile Tibet: A Year In Review

རེས་གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༡༨།༠༢།༡༨

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • འདས་ལོའི་ནང་བོད་ནང་གི་གསར་འགྱུར་གལ་ཆེ་ཁག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ།

Sunday 18/02/2018

 • Inside Tibet: Year in Review

Next Page »