Tibetan News Archive

This is the Tibetan Language news and programmes archive.
Click here for the Chinese archive.

རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༡༦།༠༩།༢༤

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • ཤར་གླིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས་བཀའ་བློན་དུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་མ་སོང་།
 • དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་ནང་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཐོག་གྲོས་བསྡུར་ལྷུག་པོ་གནང་སོང་།
 • རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་མི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་གཉིས་སླར་ཡང་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག
 • བོད་ནང་གི་ཆུ་མཛོད་རྐྱེན་པས་ཨེ་ཤེ་ཡའི་བདེ་འཇགས་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག
 • ཨིན་ཊོ་ནེ་ཤིཡར་ བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་ཆེ་མཐོའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གཟིགས་སྐོར་གནང་བཞིན་པ།

Saturday 24/09/2016

 • Dhardon Sharling fails to garner required votes in TPiE
 • Finance Kalon face heated questions on Green Book issue
 • Two Tibetans including well-known writer, detained just after release from prison
 • International seminar on Damming Crisis in Tibet held in Delhi
 • Tibetan religious delegation visits Indonesia

རེས་གཟའ་པ་སངས། ༢༠༡༦།༠༩།༢༣

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • ༸གོང་ས་མཆོག་བཞུགས་སྒར་དུ་༸ཞབས་གསོར་བདེ་བར་འཁོད་པ།
 • གྲོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་ཤག་ནས་དམིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་གི་ཁྲིམས་འཆར་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ལྷུག་པོ་བྱུང་བ།
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིར་ཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སྤྲོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཕྱག་བསྟར་ཡོང་སླད་ཚང་མས་འགན་བཞེས་དགོས་པ་གསུངས་འདུག
 • ཞི་ཅི་ཕིང་གིས་ལས་ཡུན་ནང་ཕྱིའི་གསར་འགོད་པར་དམ་དྲག་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་པ་བརྗོད་འདུག
 • རྒྱ་རིགས་ཁྲིམས་རྩོད་པ་Xia Lin ལ་ལོ་ངོ་༡༢ བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ།
 • བོད་ནང་གི་བོད་མིར་ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་སྤྲོད་དགོས་པའི་ཞུ་འབོད།

Friday 23/09/2016

 • Dalai Lama wraps up Europe your, returns back to Dharamsala
 • MPs debate Kashag’s proposal on special staff appointment issue
 • Home Kalon answers questions on implementation of Tibetan Rehabilitation Policy
 • Foreign reporters in China face more restrictions under Xi, says PEN America report
 • Canadian PM urged to talk about issuance of passports to Tibetans with Chinese premier
 • China sentences activist lawyer to 12 years as relentless crackdown continues

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༡༦།༠༩།༢༢

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་ཞེས་པ་དེ་གཙོ་བོ་ནང་སེམས་ཀྱི་ཞི་བདེ་བརྒྱུད་ཡོང་དགོས་པ་བཀའ་བསྩལ་བ།
 • བཀའ་ཤག་ནས་རྐྱེན་ལ་མ་ལྟོས་པར་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་ཡོད་གསུངས་འདུག
 • སྨན་པ་མ་ཐོབ་པའི་དཀའ་ངལ་སེལ་སླད་སྒྲིག་འཛུགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་གཉིས་ཀར་འགན་ཡོད།
 • ལི་ཁ་ཅང་གིས་གཏམ་བཤད་ལ་བོད་མིས་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་གནང་བ།

Thursday 22/09/2016

 • ‘Peace must arise through inner peace’: Dalai Lama
 • Kashag will not tolerate any kind of effort to defame His Holiness: Sikyong
 • Tibetan MPs question Health Kalon on lack of doctors in Tibetan settlements
 • Tibetans protest Li Keqiang’s speech at UN

རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༡༦།༠༩།༌༢༡

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་པོ་ལེནཊ་ནང་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་དབུ་བཞུགས་མཛད་འདུག
 • གྲོས་ཚོགས་སུ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་འབྲེལ་མོལ་སྐོར་དཀའ་གནད་ཅན་གྱི་དྲི་བ་མང་དག་ཞུས་པ།
 • ལྷ་སྲུང་སྤྱན་འདྲེན་རིགས་ཆབ་སྲིད་ལས་དོན་ནང་འཁྲིད་རྒྱུ་མེད་པ་གསུངས་འདུག
 • ཉི་ཧོང་ནང་ཀི་ཀི་སོ་སོ་བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་ཐེངས་གཉིས་པ་སྲུང་བརྩི།
 • ཅེག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཧི་མཱ་ལ་ཡ་རིག་གཞུང་ལྟེ་གནས་ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་འཆར།

Wednesday 21/09/2016

 • Dalai Lama leads interfaith meeting at Church of Peace, Świdnica
 • Tibetan parliamentarians grill Sikyong on Sino-Tibet dialogue deadlock
 • Religion Kalon questioned on relevance on consulting oracles for decision making
 • Kiki Soso Tibet Festival held in Nagano, Japan
 • New centre on Tibet to open in Prague

རེས་གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༡༦།༠༩།༢༠

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་Wroclaw གྲོང་ཁྱེར་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་གཅིག་གྱུར་བསམ་བློ་གོང་འཕེལ་ཐད་ཤུགས་སྣོན་ཆེ་ཙམ་སྐྱོན་དགོས་པ་བཀའ་སྩལ་འདུག
 • སྐབས་ ༡༦ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉིས་པ་དབུ་འཛུགས།
 • བཀའ་ཤག་ནས་འབྲེལ་མོལ་ཡོང་རྒྱུར་སྒུག་ནས་མ་བཞུགས་པར་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་ཐོག་ཕྱག་ལས་གནང་དགོས་གལ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེའི་ཚ་མོ་ལྷན་བཞུགས་ཐོག་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ཉན་ཞིབ་ཀྱི་ལས་རིམ་ཞིག་ཚོགས་འདུག
 • ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་གཙོས་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པར་སེམས་འཚབ།

Tuesday 20/09/2016

 • Dalai Lama urges Capital of European Culture Wroclaw to promote oneness of humanity
 • 2nd Session of the 16th TPiE commences, Parliamentarians discuss critical situation of Tibet
 • Tulku Tenzin Delek’s niece testifies at UN Human Rights Council
 • Instead of “wait-and-see” approach, we must be proactive: Former Dalai Lama envoy
 • US, EU and others raise serious concern over China’s respect human rights obligations

རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༡༦།༠༩།༡༩

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • ༸གོང་ས་མཆོག་པོ་ལེནཊ་ནང་༸ཞབས་གསོ་བདེ་བར་འཁོད་འདུག
 • ཇོ་ནང་པས་སླར་ཡང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཞུ་འབོད།
 • སློབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དུད་འགྲོ་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་བརྩེ་སེམས་དགོས་གལ་ཡིན་པ་གསུངས་པ།
 • བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་ཐེངས་བདུན་པ་མཇུག་སྒྲིལ།
 • ཚོགས་ལ་ཉེ་བའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་སྐོར། <སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག>

Monday 19/09/2016

 • Dalai Lama continues Europe tour, arrives in Poland
 • Jonang followers appeal for seat in Tibetan Parliament again
 • Former Kalon Tripa S Rinpoche addresses India Unites for Animals campaign in Dharamsala
 • Tibetan monk wins first place in short film competition at Tibet Film Festival
 • Interview with TPiE Speaker on upcoming session: Special Program

རེས་གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༡༦།༠༩།༡༨

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • སྐབས་༡༦ གཞོན་སྐྱེས་སྤྱི་འཐུས་གསར་པ་གསུམ་ལ་ཉེ་ཆར་བོད་མིའི་ས་གནས་སུ་མཚམས་གཟིགས་ལ་ཕེབས་པའི་སྐོར། <གླེང་མོལ།>

Sunday 18/09/2016

 • In conversation with 3 Young Tibetan MPs: Special Program

རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༡༦།༠༩།༡༧

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • ༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཆར་ཕྱིར་འཐེན་རྐྱེན་ Sciences Po སློབ་མས་ངོ་རྒོལ།
 • རྒྱ་ནག་དེ་བཞིན་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་སུ་བཞག་རྒྱུ་མེད།
 • རྩོིམ་པ་པོ་གངས་སྐྱེས་གྲུབ་པ་སྐྱབས་བརྩོན་གྲོལ།
 • བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་ཐེངས་བདུན་པ་དབུ་འཛུགས།
 • དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། ཁྱེད་ཀྱི་གནད་དོན།

Saturday 17/09/2016

 • Students protest Sciences Po’s decision to cancel Dalai Lama visit
 • Protest in Japan against Chinas membership in UN Human Rights Council
 • Tibetan writer Gangye Drupa released
 • 7th Tibet Film Festival begins with a screening of ‘Pawo’
 • ‘Sowa Rigpa’ not an intangible cultural heritage: TMAI
 • TPiE and your issues: Special Program

Next Page »