Tibetan News Archive

This is the Tibetan Language news and programmes archive.
Click here for the Chinese archive.

རེས་གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༡༥།༠༨།༣༠

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • བདུན་གཅིག་གི་གསར་འགྱུར་བསྐྱར་ཞིབ།
 • དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་རིན་ཆེན་རིལ་བུའི་ཕན་ནུས།


Sunday 30/08/2015

 • Week Review
 • Art and Culture: Rinchen Rilpo (Precious Pills)

རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༡༥།༠༨།༢༩

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • བཀྲིས་སྐྱིད་ནི་ངའི་ཨ་མ་གཉིས་པ་ལྟར་ཡིན་ཞེས་གསུངས་འདུག
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་རེབ་གོང་ནས་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་འཛིན་བྱས་འདུག
 • སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེའི་ཞག་ཞེ་དགུའི་མཆོད་འབུལ་ཚོགས་པ།
 • ༸གོང་ས་མཆོག་བཞུགས་སྒར་ནས་ན་སིག་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།
 • བོད་ནང་དམ་དྲག་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བཞིན་པ་ནི་སྲིད་བྱུས་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་བའི་རྟགས་མཚན་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅུ་པ་ཟླ་བ་རྗེས་མའི་ཚེས་༡༥ནས་དབུ་འཛུགས་གནང་རྒྱུ།
 • བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ནས་ས་ཡོམ་གྱི་ངལ་སེལ་ཆེད་བལ་སྒོར་འབུམ་༡༦ འཕར་མ་གནང་འདུག

Saturday 29/08/2015

 • ‘She is like my second mother’: says nephew of Tashi Kyi
 • China arrests Rebgong Rongwo monastery monk, whereabouts unknown
 • Exile Tibetans mark 49th day of Tulku Tenzin Delek’s demise
 • Dalai Lama leaves for Nasik Kumbh Mela
 • TYC donates 16 lakh for Nepal quake victims

རེས་གཟའ་པ་སངས། ༢༠༡༥།༠༨།༢༨

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • རྒྱལ་གཅེས་པ་བཀྲ་ཤིས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་འདུག
 • བོད་ཀྱི་ལས་དོན་ཚོགས་འདུ་སྐབས་ལྔ་པ་ལམ་ལྷོང་བྱུང་མེད་སྐོར་གསུངས་འདུག
 • རྒྱ་ནག་དང་ཞི་འགྲིག་ཡོང་ཆེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་སྟོབས་ཤུགས་ངོམས་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པ་བརྗོད་འདུག
 • སྲིད་འཛིན་ཨོ་སྦ་མ་མཆོག་ནས་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེའི་གནད་དོན་གླེང་སློང་དགོས་པ་ཞུས་འདུག
 • རྡ་རམ་ས་ལ་དེ་བཞིན་ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོས་པའི་ས་གནས་སུ་འདམས་ཐོན་བྱུང་འདུག
 • དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། ལྷག་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་གཏམ་བརྗོད་རུ་ཁག་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།

Friday 28/08/2015

 • Tibetan woman self immolates in Sangchu
 • Xi’s remark shows previous Tibet Work Forum has failed: Tibet Analyst
 • Republican Rubio vows to press China militarily
 • Dharamshala to be first ‘Smart City’ of Himachal
 • Obama urged to take a strong stand on Tulku Tenzin Delek with Xi Jinping
 • Diaspora Feature: Tibet Theatre

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༡༥།༠༨།༢༧

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • གྲྭ་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱི་གཟུགས་གཞིའི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་སྐྱོ་བོ་ཆགས་པ།
 • སྲིད་འཛིན་ཨོ་སྦ་མ་མཆོག་ནས་ཞི་ཅིང་ཕིང་དང་མཇལ་འཕྲད་ཕྱིར་འཐེན་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
 • རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་པའི་མཐུན་ཚོགས་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད།
 • Singapore ནང་དུ་བོད་ཀྱི་ཆེས་ཐོག་མའི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་ཚོགས་རྒྱུ།
 • བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས་བོད་དོན་སྐོར་བསྐྱོད་གནང་མུས།
 • དམིགས་བསལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལེ་ཚན། རླུང་ནད་སྐོར།

Thursday 27/08/2015

 • Political prisoner Washu Dhondup in critical condition
 • IFJ slams Chinese media censorship
 • Wisconsin Governor calls Obama to cancel Xi Jinping’s U.S visit
 • First Tibetan Film Festival to be held in Singapore
 • SFT’s Talk Tibet campaign continues in South India
 • HEALTH FEATURE:་ Dr. Pema Dorjee on Loong in Tibetan Medicine

རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༡༥།༠༨།༢༦

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ནས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་ཁས་ལེན་མེད་སྐོར་བཤད་འདུག
 • ནང་ཆེན་ནང་གི་རྔམ་སྟོན་ཞི་རྒོལ་ཁྲོད་བོད་མི་བཅུ་ཙམ་འཛིན་བཟུང་།
 • རྔ་པ་ནས་བེུད་གཅིག་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པ།
 • བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་ལི་ཐང་རྫོང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་འདུག
 • སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ལ་དྭགས་སུ་བོད་དོན་གཏམ་བཤད་གནང་པ།
 • ཀླུ་མཁར་བྱམས་ལགས་ནས་བདེ་སྐྱིད་གླིང་དུ་གཏམ་བཤད་གནང་འདུག

Wednesday 26/08/2015

 • We will never accept Dalai Lama’s ‘Middle Way’: China
 • Protest in Nangchen, over 10 Tibetans arrested
 • Lone Tibetan woman protestor arrested in Ngapa
 • Lithang teenager arrested for solo protest identified
 • Sikyong speaks on Tibet’s environment in Leh
 • Vote for Rangzen, says Sikyong Candidate Lugar Jam

རེས་གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༡༥།༠༨།༢༥

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • ༸གོང་ས་མཆོག་ ན་སིཀ་ཀུམབྷ་ དུས་ཆེན་ཐོག་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་གཏན་འཁེལ་འདུག
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གཏེར་ཁ་བསྔོག་འདོན་རྒྱ་ཆེ་བྱེད་བཞིན་པ།
 • སེར་རྟ་བླ་རུང་དགོན་གྱི་གྲྭ་བཙུན་ལ་ཚོད་འཛིན།
 • བོད་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་སུ་བརྡ་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་གསར་པ་འགྲེམས་འཇོག
 • ཨ་ཀུབ་ར་ ཞྭ་མོ་ཕྱི་འཚོང་བྱ་ཡུལ་ཆེ་ཤོས་བོད་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • གླུ་གཞས་ལེ་ཚན། ང་ནི་བོད་པ་ཡིན།

Tuesday 25/08/2015

 • Dalai Lama to attend Nasik Kumbh Mela 2015
 • Tibetan researcher laments rampant Chinese mining in Tibet
 • China steps up control over Larung Gar monastery
 • China to deploy more radars in Tibet
 • Tibet the biggest export market for Akubra
 • MUSIC FEATURE: ‘Nga Ni Bhoepa Yin’ by Tenzin Choegyal

རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༡༥།༠༨།༢༤

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download

 • རྒྱ་གཞུང་གིས་བྱང་རྭ་སྒྲེང་ཕ་ཕོང་ཐང་བསྐོར་དུས་ཆེན་ལ་དམ་བསྒྲགས།
 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཞི་བདེ་ལྡན་པའི་འཛམ་གླིང་སྐྲུན་རྒྱུ་ནི་ཐོུང་གི་འགན་ཡིན་པ་བཀའ་བསྩལ་འདུག
 • རང་ལུས་མེར་སྲེག་ནི་དམར་ཤོག་གི་སྲིད་བྱུས་མ་འགྲིག་པའི་རྟགས་མཚན་ཞིག་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • ཡོ་རོབ་ར་གེའི་དུས་སྟོན་ཐོག་བོད་དོན་གཏམ་བཤད་གནང་འདུག
 • ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་ལྡི་ལོར་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་སྒེར་གྱི་གནད་དོན་ཞིག་ཏུ་རྩིས་བཞིན་པ་ནི་ནོར་འཁྲུལ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག
 • དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། རྒྱལ་ཚབ་ར་སྒྲེང་སྐབས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་གནས་སྟངས།

Monday 24/08/2015

 • China imposes restriction on Tibetan religious festival near Lhasa
 • Dalai Lama speaks on moral ethics to PBS
 • CTA Home Kalon visits George Fernandes in Delhi
 • Tibetan parliamentarian raises Tibet awareness at European Reggae Festival
 • ‘Immolations are just one sign of tension over communist rule’
 • Feature: Political situation during Regent Reting Rinpoche

རེས་གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༡༥།༠༨།༢༣

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download

 • བོད་ཀྱི་བེུད་ཅེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང། བོད་ཀྱི་བེུད་རྩོམ་པ་པོ་དང་སྙན་ངག་མཁན་ཚེ་རིང་དབང་མོ་སྡོམ་པ་ལགས་དང་བཅར་འདྲི།

Sunday 23/08/2015

 • Women of Tibet: Writer and Poet Tsering Wangmo Dhompa

Next Page »