Tibetan News Archive

This is the Tibetan Language news and programmes archive.
Click here for the Chinese archive.

རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༡༥།༡༡།༢༥

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

  • འབྲས་ལྗོངས་མངའ་སྡེའི་གཞུང་ནས་༸སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་གུང་གསེང་བཟོས་འདུག
  • བོད་མིའི་ཚོགས་སྒེར་འགས་སྤྱི་ཁྱབ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་དྲང་བདེན་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་འདུག
  • འཇར་མ་ནི་དང་རྒྱ་ནག་དབར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གྲོས་མོལ་གནང་འདུག
  • ཨ་རིའི་ས་ཁུལ་གསུམ་ནང་བོད་ཀྱི་པར་རིས་འགྲེམས་སྟོན་གནང་འདུག
  • བཞུགས་སྒར་དུ་དཔལ་ལྷའི་རི་ཁྲོད་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།
  • དམིགས་བསལ་ལེ་རིམ། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དགེ་ལུགས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་བསྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།

  Wednesday 25/11/2015

  • Sikkim honors Dalai Lama by declaring July 6 a public holiday
  • Group of exile Tibetans call for fair election process, issues open notice to EC
  • Germany holds rights talk with China, delegation to visit Tibet
  • CTA holds photo exhibition in the US
  • Tibetans observe ‘Palden Lhamo Festival’
  • FEATURE: Dalai Lama’s address to first Gelug International Conference

རེས་གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༡༥།༡༡།༢༤

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • ཁེ་ན་ཌའི་གཞུང་ལ་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གནད་དོན་དེ་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་སུ་འཛིན་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ།
 • སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བདེ་འཇགས་གླེང་སྟེགས་ཐོག་གསུངས་བཤད་གནང་འདུག
 • རྒྱ་གཞུང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་གྲོས་མོལ་གནང་རྒྱུ་དུས་ལ་སླེབས་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག
 • ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཟླ་བ་གཅིག་མན་ཙམ་རིང་ལ་ཆོས་འབྲེལ་བསྐྱང་རྒྱུ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཤིན་ཅང་ནང་དུ་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ལ་དམ་བསྒྲགས།
 • གླུ་གཞས་ལེ་ཚན། ཟླ་བ་མཚོ་སྣ་ལགས་ཀྱི་བླངས་པའི་གཞས་ཀརྨ་པ་མཁྱེན་ནོ།

Tuesday 24/11/2015

 • Canadian Minister urged to make climate action in Tibet core concern at COP21
 • Sikyong attends 2015 Halifax International Security Forum
 • Hightime for China to resume dialogue with Dalai Lama: TPI
 • Dalai Lama to leave for month long South India visit next month
 • China cuts mobile phone services in Xinjiang area
 • MUSIC FEATURE: ‘Karmapa Khenno’ by Dawa Tsona

རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༡༥།༡༡།༢༣

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བཞེངས་ཕྱོགས་ལ་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་མེད་པ་གསུངས་འདུག
 • རྩྭ་མཆོག་གྲོང་དུ་ནང་པའི་དུས་སྟོན་ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ།
 • ཐར་ལོ་ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པ།
 • སྲིད་སྐྱོང་དང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར་དེ་རིང་ནས་དབུ་འཛུགས།
 • འབྲས་སྤུངས་སུ་བསྔགས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་ཆེན་མོ་ཚོགས་འདུག
 • དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། སྲིད་སྐྱོང་སྟག་བྲག་སྐབས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་གནས་བབ།

Monday 23/11/2015

 • Union Minister Kiran Rijiju says India shouldn’t change its political path on Tibet
 • Buddhist Festival in Kushal Nagar
 • Tibetan Filmmaker grabs coveted prize at Golden Horse
 • Election Commission begins vote counting
 • HISTORY FEATURE: Political situation of Tibet during Sikyong Taktra Rinpoche

རེས་གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༡༥།༡༡།༢༢

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • གཟའ་འཁོར་གཅིག་གི་གསར་འགྱུར་བསྐྱར་ཞིབ།
 • རྒྱ་ནག་ནང་གི་མནར་གཅོད་སྐོར་བསྐྱར་ཞིབ་ལས་རིམ་སྐོར།

Sunday 22/11/2015

 • Week Review
 • Over view on UN torture Committee’s review on China

རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༡༥།༡༡།༢༡

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • རྒྱ་གཞུང་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་པ་ལ་བོད་ཡར་རྒྱས་སྐོར་གསལ་བཤད་དགོས་པ་བརྗོད་འདུག
 • ཞི་ཅིང་ཕིང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་མི་ནུས་པ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་གསུངས་འདུག
 • དགེ་ལུགས་པའི་འཇང་དགུན་ཆོས་ཆེན་མོ་དགའ་ལྡན་དུ་ཚོགས་བཞིན་པ།
 • བོད་རིགས་གསར་འགོད་པ་ཁག་ཅིག་ལྡི་ལིར་སྐོར་བསྐྱོད་ལེགས་གྲུབ།
 • གསུང་ཆོས་ལེ་ཚན། ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་ཚུལ་སྐོར།

Saturday 21/11/2015

 • China urges foreign Journalists to focus on development in Tibet
 • Why can’t Xi shake the hands with Dalai Lama?
 • Gaden monastery hosts annual winter debate
 • Group of Tibetan journalists concludes Delhi tour
 • Feature: Dalai Lama on ‘Enlightenment’

རེས་གཟའ་པ་སངས། ༢༠༡༥།༡༡།༢༠

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་པ་ཁག་ཅིག་བོད་ནང་ལྟ་སྐོར་དུ་བཏང་འདུག
 • ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་མཆོག་རྒྱ་ནག་ནང་གཟིགས་སྐོར་གནང་འདུག
 • བོད་ཀྱི་གཏན་འཇག་འཁྱག་རོམ་རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་ཉེན་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག
 • དབྱིན་ཡུལ་ནང་བོད་ཀྱི་གསང་བའི་ལྷ་ཁང་ཞེས་པའི་འགྲེམས་སྟོན་གོ་སྒྲིག
 • འབྲས་སྤུངས་སུ་དབུ་མ་དང་ཕར་ཕྱིན་ཐོག་འཇང་དགུན་ཆོས་གསར་དུ་འཛུགས།
 • དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། བོད་མིའི་སུད་ཚོང་སྐོར།

Friday 20/11/2015

 • A group of foreign Journalists visits Tibet
 • EU special representative for human rights visits China
 • Tibetan plateau will possibly disappear around 2100
 • Tibet’s Secret Temple exhibition held in UK
 • Diaspora Feature: Tibetan Sweater Seller

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༡༥།༡༡།༡༩

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • རྒྱ་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ནས་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་བོད་ནང་མནར་གཅོད་རིགས་གང་ཡང་མེད་ཅེས་བརྗོད་འདུག
 • ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བོད་མི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བ་མང་ཙམ་དགོས་པ་གསུངས་འདུག
 • ཧྥ་རན་སིའི་དོན་རྐྱེན་ཐད་བོད་མིས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུས་པ།
 • རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་གསང་བའི་སྔགས་ཀྱི་རྩོད་པའི་ཆོས་ཐོག་ཆེན་པོ་ཚོགས་པ།
 • བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་དབུ་མའི་ལམ་སྐོར་ལ་ཟབ་སྦྱོང་གནང་པ།

Thursday 19/11/2015

 • China denies use of torture in prison, says there is no political prisoners
 • We need more Tibetan social workers: Karmapa
 • Exile Tibetans express solidarity to Paris terror victims
 • CTA holds workshop on Middle Way Approach in South India

རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༡༥།༡༡།༡༨

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • ༸གོང་ས་མཆོག་ནི་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་མཁན་ཞིག་ལས་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་མཁན་ཞིག་མ་རེད།
 • རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པའི་གནད་དོན་ཐོག་བསམ་ཤེས་ནན་པོ་དགོས།
 • རྒྱ་ནག་ནང་མནར་གཅོད་རྩ་མེད་གཏོང་ཆེད་རྒྱལ་ཚོགས་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས།
 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྨོན་པ་ཁོ་ནས་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་མེད་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་འདུག
 • སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བོད་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་སྐོར་ལ་གཏམ་བཤད་གནང་འདུག

Wednesday 18/11/2015

 • Dalai Lama is a part of solution, not a Problem: US Congress Delegation
 • UN torture committee raises strong questions on Tibetan political prisoners
 • CECC urges UNCAT to press China for needed reform
 • Prayer only will not solve problem: Dalai Lama
 • Sikyong speaks on the importance of fragile Tibetan plateau and its global impact

Next Page »