བོད་ཀྱི་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་ནས་ཤར་ཏུ་ཀི་སི་ཐན་བར་ཆུ་འོག་སྦུགས་ལམ་བཟོ་འཆར་འདུག


vot.org
Facebooktwittergoogle_plusmail
བོད་ཀྱི་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་ནས་ཤར་ཏུ་ཀི་སི་ཐན་བར་ཆུ་འོག་སྦུགས་ལམ་བཟོ་འཆར་འདུག

བོད་ཀྱི་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་ནས་ཤར་ཏུ་ཀི་སི་ཐན་གྱི་སྐམ་སའི་ས་ཁུལ་བར་སྤྱི་ལེ་ ༡༠༠༠ ལྷག་གི་རིང་ཚད་ལྡན་པའི་ཆུ་འོག་སྦུབས་ལམ་ཞིག་བཟོ་འཆར་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག་པ་མ་ཟད། གལ་ཏེ་ལས་གཞི་དེ་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབ་ཚེ་འཛམ་གླིང་ནང་གི་ཆུ་འོག་སྦུབས་ལམ་རིང་ཤོས་དེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག

དེ་རིང་རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་གཞིགས་ན། ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་ནང་གི་བཟོ་སྐྲུན་ཁེ་ལས་མི་སྣ་ཁག་ཅིག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ཀྱི་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་ནས་ཤར་ཏུ་ཀི་སི་ཐན་བར་དུ་ཆོ་འོག་སྦུབས་ལམ་བཟོ་རྒྱུའི་ལས་འཆར་ཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྤྲད་འདུག ལས་འཆར་དེར་གཞིགས་ཚེ་ཆུ་འོག་སྦུབས་ལམ་དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་ཁུལ་གྱི་ཟངས་རི་རྫོངས་ས་ཁུལ་ནས་ Taklamakan ཞེས་པའི་ཤར་ཏུ་ཀི་སི་ཐན་གྱི་བྱེ་ཐང་ས་ཁུལ་བར་བཟོ་འཆར་ཡོད་པ་དང་ལས་འཆར་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགྲོ་གྲོན་ནི་ཨ་སྒོར་ཐེར་འབུམ་ ༡༥༠ ལྷག་ཚོད་དཔག་བྱེད་མུས་རེད་འདུག

རླུང་འཕྲིན་ཁང་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་བདེ་ཆེན་དཔལ་མོ་ལགས་སུ་དེ་འབྲེལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པས་པར་ཁོང་གིས་ད་ལྟའི་ལས་འཆར་དེའི་འགྲོ་གྲོན་དང་ཁོར་ཡུག་གི་གནད་དོན། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་འཕྲུལ་ཆས་ནུས་པ་སོགས་སྤྱི་ཡོངས་ནས་བསྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་སྐོར་གསུངས་སོང་།

ད་ལན་གྱི་ལས་འཆར་དེ་དང་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱ་ནག་ནང་གི་བཟོ་སྐྲུན་ཆེད་ལས་པས་ཧོང་ཀོང་ནང་གི་ The South China morning post གསར་ཁང་ཐོག་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པར་ལས་འཆར་དེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་སྤྲད་ཟིན་ཡོད་པ་དང། རིང་མིན་ ༢༠༡༨ ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའི་ནང་ཚུད་ལ་ཆོག་མཆན་ཐོབ་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཚོད་དཔག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་བཤད་འདུག

རྒྱ་གར་གྱི་གསར་ཁང་ The Times of India དྲ་གནས་ཐོག་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་ཁ་བསྒྱུར་གྱི་ལས་འཆར་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཆོག་མཆན་སྤྲད་ཚེ་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་ཐོག་འཚོ་བརྟེན་བྱེད་བཞིན་པའི་གཤམ་འོག་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་ཆུའི་དཀའ་ངལ་དང་ཆུ་ལོག་གྱི་གནོད་འཚེ་ཡོང་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་སྐོར་ཡང་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་འདུག

ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་ཁ་བསྒྱུར་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་དེ་རིང་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་མགྲིན་ཚབ་པ་ Hua Chuying ཡིས་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་ནས་ཤར་ཏུ་ཀི་སི་ཐན་བར་གྱི་ཆུ་འོག་སྦུབས་ལམ་བཟོ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་དེ་ནི་བདེན་པ་མིན་སྐོར་ལན་འདེབས་དང་འབྲེལ། རྒྱ་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་གྱི་གཙང་ཆུ་མཉམ་ལས་ཐོག་གུས་བརྩི་དང་གནད་ཆེར་བརྩི་བཞིན་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་འདུག

རྩ་བའི་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཐེངས་ ༡༢ པའི་ལོ་ལྔ་རེའི་འཆར་གཞི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་སྟེང་ཆུ་རགས་ཁག་མི་འདྲ་བ་ ༡༡ རྒྱབ་འཆར་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ཁྲོད་ནས་ལས་གཞི་འགྲོ་བཞིན་པ་རྫང་མོ་ཆུ་རགས་ལས་གཞི་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔོན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན་སྐུ་ཞབས Joel Wuthnow ལགས་ཀྱིས་ཉེ་ཆར་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་དབར་ལ་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་རྩོད་རྙོག་ཙམ་མ་ཟད། བོད་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་ཁུལ་དུ་རྒྱུག་བཞིན་པའི་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོར་ཚོར་བ་རྣོ་བའི་གནད་དོན་ཛ་དྲག་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག རྒྱལ་སྤྱིའི་གཙང་ཆུ་ཆེ་ཁག་གི་ཐོ་གཞུང་ཁྲོད་ནས་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་དེ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཕྱོགས་སྐྱོ་ཤོས་ཀྱི་གྲས་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ད་ལྟའི་ཆར་གཙང་པོ་དེར་བརྟེན་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་ནག་གཙོས་པའི་གཤམ་འོག་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དང་བྷང་ལ་དེ་ཤི་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་དབར་མཉམ་གནས་ཀྱི་ལམ་ནས་གཙང་ཆུ་བེད་སྤྱོད་དང་སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུའི་ཐོུང་གི་ཚོགས་པ་དང་། ཆིངས་ཡིག་གཅིག་ཀྱང་བཞག་མེད་སྟབས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱོགས་ཕན་ཚུན་དབར་གཙང་ཆུའི་ཐོག་རྩོད་རྙོག་ཡོང་གི་ཡོད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པ་རེད།