༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཁ་ཆེའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཞིག་ནས་ཆེས་བསྟོད་གཟེངས་རྟགས་ཤིག་ཕུལ་འདུག


vot.org
Facebooktwittergoogle_plusmail
༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཁ་ཆེའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཞིག་ནས་ཆེས་བསྟོད་གཟེངས་རྟགས་ཤིག་ཕུལ་འདུག

 

བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་ སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཤི་ཡ་ཁ་ཆེའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཞིག་ནས་ཆེས་བསྟོད་གཟེངས་རྟགས་ཤིག་ཕུལ་སོང་བ་དང་། གཟེངས་རྟགས་དེ་ནི་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་༸གང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྱོན་དུ་ཞི་བདེ་གོང་འཕེལ་དང་ཆོས་ལུགས་དང་མི་རིགས་སོགས་དབྱེ་བ་མེད་པར་ཕན་ཚུན་མཐུན་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་ལས་དོན་བཅས་ཀྱི་རླབས་ཆེན་མཛད་འཕྲིན་ལ་ཆེས་བསྟོད་ཞུས་པའི་གཟེངས་རྟགས་ཤིག་ཡིན་པ་རེད།

དེ་ཡང་ད་རང་སྔ་དྲོ་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ནེ་རུ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ནང་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་དེའི་ཨ་རབ་དང་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་སློབ་གཉེར་བལྟེ་གནས་དང་།   Qutbi jubilee scholarship Program  ཞེས་ཁ་ཆེའི་ཚོགས་པ་གཉིས་ཐུན་མོང་གིས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ཆོས་ལུགས་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གི་ཐོག་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོའི་ངོ་བོར་གདན་ཞུ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།   འཛམ་གླིང་གི་ཆོས་ལུགས་ཆེ་ཁག་ཡེ་ཤུ་དང་ཁ་ཆེ། ཧིན་དྷུ། སིག་དང་ཇེན། མཇེའུ་སོགས་ཀྱི་བླ་ཆེན་དབུ་བཞུགས་གནང་བའི་ལྷན་ཚོགས་དེའི་ཐོག་ནས།   མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་ལ་ཁ་ཆེའི་ཤི་ཡ་བྷོ་ར་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བླ་ཆེན་ Syedna Taher  Fakhruddin Saheb  མཆོག་ནས་ཆེས་བསྟོད་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་དེ་དང་དངུལ་འབོར་ཧིན་སྒོར་འབུམ་བཅུ་བཅས་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད།

༸ གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྐབས་དེར་ད་རེས་ JNU གཙུག་ལག་སློབ་གྲའི་སློབ་གཉེར་སྡེ་ཚན་དང་ཁ་ཆེའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལྷན་ཚོགས་དེ་ལྟར་ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཐུབ་པར་ཐུགས་དགྱེས་ཚོར་ཆེན་པོ་བྱུང་བའི་སྐོར་དང་།   ལྷག་པར་དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་ནང་ཁ་ཆེའི་ཆོས་ལུགས་པ་ཚོར་ལྟ་སྟངས་ངན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་ནོར་འཁྲུལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།   མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་ཀྱི་ངོས་ནས་དགུ་པའི་བཅུ་གཅིག་གི་དོན་རྐྱེན་དེའི་རྗེས་དངོས་སུ་ཕྱི་ལ་ཐོན་སྟེ་ཁ་ཆེའི་ཐོག་འཛིན་པའི་བསམ་ཚུལ་དེར་ཁས་ལེན་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་གསལ་པོར་བཤད་ཀྱི་ཡོད་བཀའ་བསྩལ་གནང་བ་མ་ཟད།    སྤྱིར་སྟངས་ཆོས་ལུགས་ཆེ་ཁག་ཕན་ཚུན་ཙམ་མ་ཟད་ཆོས་ལུགས་གང་ཟག་ནང་ཁུལ་ཡང་ཕྲན་བུའི་རྙོག་ཁྲ་དེ་འདྲ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་།    སྤྱི་ཡོངས་ནས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མའི་བསླབ་བྱ་དེ་ཞི་བདེ་མཉམ་གནས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན་སྟབས་རྒྱུན་དུ་བསམ་བློ་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་གཏོང་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་བཀྲིན་བསྩལ་ཡོད་པ་རེད།

གཞི་རྩའི་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་མཛད་འཆར་ཁག་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ་ཁ་སང་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ཞབས་སོར་འཁོད་ཡོད་པ་དང་།     མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་སང་ཉིན་མཛད་ཆར་སྔོན་སྒྲིག་ལྟར་རྒྱ་གར་ཡུ་སྤི་མངའ་སྡེའི་ཝ་ར་ན་སིར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།