༸གོང་ས་མཆོག་དང་བྷི་ཧར་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་ནས་ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ཕྱག་དེབ་གསར་པ་ཞིག་དབུ་འབྱེད་མཛད་པ།


vot.org
Facebooktwittergoogle_plusmail
༸གོང་ས་མཆོག་དང་བྷི་ཧར་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་ནས་ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ཕྱག་དེབ་གསར་པ་ཞིག་དབུ་འབྱེད་མཛད་པ།

བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ཆོས་འབྲེལ་མཛད་འཕྲིན་བཀྲིན་བསྐྱངས་བཞིན་པའི་ཁྲོད་ཁ་སང་༸གང་ཉིད་མཆོག་དང་བྷི་ཧར་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ Nitish Kumar མཆོག་ནས་ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཨིན་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ཕབ་བསྒྱུར་གྲུབ་པ་ཞིག་དབུ་འབྱེད་བཀྲིན་མཛད་འདུག
དེབ་དེ་ནི་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་དང་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་འོག་དགེ་བཤེས་ཁག་གཅིག་གིས་ལོ་མང་སྐུ་ངལ་སྐྱོན་གནང་པ་ཞིག་རེད་འདུག་པ་དེ་ཡང་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་ནང་པའི་གཞུང་རྣམས་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་ལ། གཞི་དངོས་པོའི་རྣམ་གཞག་གམ་ཚན་རིག་དང་། ལྟ་གྲུབ། ཆོས་ཀྱི་ལག་ལེན་བཅས་རིམ་པ་གསུམ་དུ་དབྱེ་རུང་བ་དང་། དེའི་ཐོག་ནས་ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་གཉིས་ནང་པ་ཙམ་གྱིས་མ་ཟད་འཛམ་གླིང་ཀུན་ལ་ཕན་ཐོགས་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ལྡན་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད་པ་ལྟར། མཛད་སྒོ་དེའི་ཐོག་༸སྐུའི་དབྱིན་སྐད་གསུང་སྒྱུར་བ་དགེ་བཤེས་གླང་རི་བ་ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་པ་ལགས་ཀྱིས་ཆོས་ཞུ་བ་ཁྲི་ཚོ་འགའ་ཤས་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་དཔེ་དེབ་དེ་ནི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་འཇིག་རྟེན་འདིར་དར་ནས་ལོ་ཉིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་སོང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་གསར་གཏོད་ཀྱི་མཛད་རྗེསཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་གསུངས་འདུག

གཞི་རྩའི་ཁ་ས་དབུ་འབྱེད་མཛད་པའི་ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་དེབ་དེར་པོད་གླེགས་བམ་བཞི་ཡོད་པ་དེའི་ནང་གཞི་རྐང་ཕྱི་གཟུགས་ཅན་དང་ནང་སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གི་སྐོར་པོད་གཉིས་དང་། དེ་ནས་ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་སྐོར་ལ་པོད་གཉིས་བཅས་འདུག ད་ལྟའི་སྐབས་འདིར་ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་དབྱིན་སྒྱུར་ཞུས་པའི་པོད་དང་པོ་དེ་ཚར་འདུག