༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་གསར་ཁང་ཁག་གི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་པར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།


vot.org
Facebooktwittergoogle_plusmail
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་གསར་ཁང་ཁག་གི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་པར་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ།

བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དེ་རིང་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༩ ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ནེའུ་རུ་དྲན་རྟེན་དཔེDALAI LAMA མཛོད་ཁང་དུ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གསར་ཁང་ཁག་གི་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་པའི་གོ་སྒྲིག་གནང་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་གསར་འགོད་ཀྱི་རང་དབང་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐོར་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་བཀྲིན་བསྩལ་གནང་ཡོད་པ་རེད།

དེའང་རྒྱ་གར་གྱི་ཧིཾདཱི་གསར་འགོད་པ་གྲགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་ Rajendra Mathur ལགས་དམ་པར་རྗེས་དྲན་ཞུ་ཕྱིར་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། སྐབས་དེར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་༸སྐུ་ན་གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་མང་གཙོ་དང་གསར་འགྱུར་གྱི་རང་དབང་བཅས་ལ་ཐུགས་མོས་ཆེན་པོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཞེས་སོགས་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་རྒྱ་ཆེ་བཀྲིན་བསྩལ་གནང་འདུག

འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་ས་གནས་གསར་འགོད་པས་ལྷན་ཚོགས་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆེད་གཏོང་གནང་པའི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ཁག་གཤམ་དུ་གསན་རྒྱུ་ཡོད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་འགྱུར།