༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐེ་ཝན་དུ་ས་ཡོམ་གྱི་གོད་ཆག་ཕོག་པར་ངལ་སེལ་ཆེད་ཨ་སྒོར་ཁྲི་ལྔ་ཞལ་འདེབས་གནང་འདུག


vot.org
Facebooktwittergoogle_plusmail
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐེ་ཝན་དུ་ས་ཡོམ་གྱི་གོད་ཆག་ཕོག་པར་ངལ་སེལ་ཆེད་ཨ་སྒོར་ཁྲི་ལྔ་ཞལ་འདེབས་གནང་འདུག

བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ས་འགུལ་འོག་གོད་ཆག་ཕོག་པའི་ཐེ་ཝན་མི་མང་རྣམས་ལ་ངལ་སེལ་ཆེད་ཨ་སྒོར་ཁྲི་ལྔ་ཞལ་འདེབས་གནང་འདུག

དེ་ཡང་ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་ ༦ ཉིན་ཐེ་ཝན་གྱི་ཐེ་ནན་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ས་ཡོམ་ཤུགས་ཆེ་བརྒྱབ་པར་བརྟེན་ཤི་རྨས་གྱུར་བ་སོགས་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་མང་ངག་ཞིག་བྱུང་སྟབས། ཚེས་ ༧ ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨ་རི་མི་ནེ་སོ་ཊ་ Minnesota མངའ་སྡེའི་རུ་ཆེ་སི་ཊར་ Rochester གྲོང་ཁྱེར་ནས་སྲིད་འཛིན་མཱ་ཡིན་ཇོ་ Ma Ying-Jeou མཆོག་བརྒྱུད་ནས་ཐེ་ཝན་མི་མང་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕྲིན་ཞིག་སྩལ་ཡོད་པ་དང་། གསུང་འཕྲིན་དེའི་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་ཐུགས་ཕམ་ཆེན་པོས་རྐྱེན་ངན་གྱི་གོད་ཆགས་འོག་གནོད་འཚེ་ཕོག་པ་རྣམས་ལ་སྐྱོབ་གསོ་དང་ཉེན་སྐྱོབ་ཡོང་བར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་མཚོན་ཕྱིར་རོགས་དངུལ་གསོལ་སྩལ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་བཀའ་སྩལ་གནང་པ་ལྟར།

ཁ་སང་ཚེས་ ༡༧ ཉིན་ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སྐུ་ཞབས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཐེ་ནན་ (Tainen) གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་ཁྱབ་ Lai Qingde ལགས་ལྷན་དུ་མཇལ་འཕྲད་གནང་པ་དང་སྦྲགས།  ངལ་སེལ་གྱི་རོགས་དངུལ་ཨ་སྒོར་ཨ་སྒོར་ཁྲི་ལྔ་ཐམ་པ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད་འདུག

རྩ་བའི་ཐེ་ཝན་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཟླ་བ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༩ སྟེ་བོད་ལུགས་ཀྱི་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་གཅིག་ཉིན་གོད་ཆག་དེའི་འོག་རྐྱེན་འདས་སུ་གྱུར་བ་རྣམས་ལ་བསྔོ་སྨོན་དང་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་མཚོན་ཕྱིར་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་རྒྱ་གང་ཆེ་གསོག་འདོན་གནང་འདུག

 

འབྲེལ་ཡོད་གསར་འགྱུར།