༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཆིབས་བསྒྱུར་དྲོད་ཡལ་རྗེས་རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་རྒྱུ་རེད་འདུག


vot.org
Facebooktwittergoogle_plusmail
༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཆིབས་བསྒྱུར་དྲོད་ཡལ་རྗེས་རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་རྒྱུ་རེད་འདུག

འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ནང་དུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་ཁུལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཆེད་བཏོན་དང་། རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ Wang Yi ཡིས་སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་སྣེ་ཁྲིད་པའི་རྒྱ་དཀར་ནག་དང་ཨུ་རུ་སུ་བཅས་ཀྱི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ཚོགས་འདུ་ལས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།
འོན་ཀྱང་དེ་རིང་རྒྱ་གར་གྱི་ Indian Express གསར་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་གཞིགས་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་ཁུལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་པའི་ག༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཆིབས་བསྒྱུར་དྲོད་ཡལ་རྗེས་རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་རྒྱུ་རེད་འདུགནད་དོན་དེའི་དྲོད་ཡལ་རྗེས་རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ Wang Yi རིང་མིན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་བདུན་ཕྲག་གཉིས་པའི་ནང་རྒྱ་གར་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་འཁོད་འདུག
ཁ་སང་ཚེས་ ༣ ཉིན་རིང་མིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་སྣེ་ཁྲིད་པའི་རྒྱ་དཀར་ནག་དང་ཨུ་རུ་སུ་བཅས་ཀྱི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ཚོགས་འདུ་དེ་གང་མགྱོགས་བསྐོང་ཚོགས་གནང་རྒྱུ་དང། ཚོགས་འདུ་དེའི་ཐོག་རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྲིད་བློན་ Wang Yi ཡོང་རྒྱུའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་འདུག་པ་མ་ཟད་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་པ་སྐུ་ཞབས་ Raveesh Kumar ལགས་ཀྱིས་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་ཏུ་ཚོགས་འདུའི་མཛད་རིམ་ཁག་ཀྱང་གང་མགྱོགས་ཡོངས་ཁྱས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསུངས་འདུག

ཉེ་སྔོན་རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ Wang Yi རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་གྱི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ཚོགས་འདུར་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་ཕྱིར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཚོགས་འདུ་དེ་རེ་ཞིག་འཕར་འགྱངས་གནང་ཡོད་ཀྱང། རྒྱ་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ཚོགས་དེའི་ཐོག་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པར་ཁས་ལེན་གང་ཡང་མ་བྱེད་སྟབས་ རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་པོའི་ཚོགས་འདུ་དེ་ཚོགས་ཐུབ་མེད་པ་རེད།
ད་དུང་སྐབས་དེར་རྒྱ་གཞུང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་ཁུལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་པའི་ཐད་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་མང་དག་བྱས་ཡོད་ཀྱང། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ངོས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་ཁུལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཕྱོགས་ཁོ་ནའི་མཛད་འཕྲིན་བསྐྱང་ཕྱིར་ཆེད་ཕེབས་གནང་པ་ཞིག་ལས་དེ་མིན་ཆབ་སྲིད་དང་འབྲེལ་བ་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། ལྷག་དོན་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་རྒྱ་གར་གྱི་སྐུ་མགྲོན་ཞིག་ཡིན་པས་རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཁུལ་གང་དུ་ཕེབས་ཀྱང་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་གི་ཐུགས་འདོད་ལྟར་རང་དབང་ཡོད་ཅེས་ལན་འདེབས་ནན་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད།
རྩ་བའི་རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ Wang Yi རྒྱ་གར་དུ་གཞུང་འབྲེལ་སྐོར་བསྐྱོད་ཡོང་བ་དེ་ནི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་གི་འགོ་ཁྲིད་ལས་ཡུན་གཉིས་པ་འགོ་འཛུགས་ནས་རྒྱ་གར་ཡོང་ཐེངས་དང་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་གནད་དོན་དབྱེ་ཞིབ་པ་ཚོས་རིང་མིན་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་འཚོགས་རྒྱུ་རྒྱ་དཀར་ནག་དང་ཨུ་རུ་སུ་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་པོའི་ཚོགས་འདུ་ཐོག་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་གི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ལས་ཡུན་གཉིས་པའི་ནང་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་དབར་འབྲེལ་ལམ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཕྱིར་འབྲེལ་མོལ་འགོ་འཛུགས་དང་། ཞི་ཅིང་ཕིང་གིས་ཁོ་པའི་ལས་ཡུན་གཉིས་པའི་ནང་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བྱུས་འཛིན་ཕྱོགས་སོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་གནད་ཆེ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པར་འགྲེལ་བརྗོད་ཀྱང་གནང་འདུག

འབྲེལ་ཡོད་གསར་འགྱུར།