༸གོང་ས་མཆོག་གི་༸སྐུའི་གྱ་སྟོན་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་ཁ་པར་ཐོན་གསར་བཀག་སྡོམ།


vot.org
Facebooktwittergoogle_plusmail
༸གོང་ས་མཆོག་གི་༸སྐུའི་གྱ་སྟོན་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་ཁ་པར་ཐོན་གསར་བཀག་སྡོམ།

དེ་སྔ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་༸སྐུའི་གྱ་སྟོན་སྐབས་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་ལ་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པའི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་མོའི་དྲ་རྒྱ་ཁག་ཏུ་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་ཁ་པར་ཐོན་གསར་པ་ཞིག་བཀག་སྡོམ་བྱས་འདུག

དེའང་ Apple ཚོང་ལས་ཁང་གིས་ཁ་སང་རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་མཚོན་དམར་ཅན་གྱི་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་ཁ་པར་ཐོན་གསར་པ་ཞིག་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཡོད་པ་དང་།  ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་གྱི་ཚོང་ལས་ཁང་གིས་ད་རེས་གསར་དུ་ཐོན་པའི་ཁ་པར་ཚོང་འགྲེམས་བྱས་པའི་ཁེ་ཕན་ཇི་བྱུང་རྣམས་གཉན་ནད་རེག་དུག་སྔོན་འགོག་ཐོག་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ RED ཚོང་ལས་ཁང་དུ་སྤྲོད་རྒྱུ་རེད་འདུག

ད་རེས་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་ཁ་པར་ཐོན་གསར་པ་དེ་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་མོའི་ནང་བཀའ་སྡོམ་བྱས་སྟབས། དྲ་རྒྱ་བཀོལ་སྤྱོད་གནང་མཁན་རྒྱ་རིགས་ཚོས་རྒྱུ་མཚན་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚོད་དཔག་དང་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་གི་འདུག དང་པོ་རྒྱ་གཞུང་གིས་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་ཁྲིམས་སྒྲིག་གསར་བཟོ་བྱས་པ་ལྟར་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ RED ཚོང་ལས་ཁང་དེ་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་བཀག་འགོག་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། གཉིས་པ་དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༠ ཕེབས་པའི་༸སྐུའི་གྱ་སྟོན་དང་བསྟུན་རྒྱ་ནག་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ Red ཚོང་ལས་ཁང་གིས་སྤྱི་ཚོགས་འབྲེལ་ལམ་ Instagram བརྒྱུད་ནས་མགོན་པོ་༸གང་ཉིད་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་བཀག་སྡོམ་བྱས་པར་ཚོད་དཔག་གནང་མུས་ཡིན་འདུག

ཚོང་ལས་ཁང་དེས་༸གང་ཉིད་མཆོག་གི་གྱ་སྟོན་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དྲ་རྒྱ་བཀོལ་སྤྱོད་པ་མང་དག་ཞིག་ལ་ཁོང་ཁྲོ་སློང་ཡོད་སྟབས། དེ་དག་གིས་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་མོའི་ནང་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་ཁ་པར་གསར་དུ་ཐོན་པའི་མཚོན་དམར་ཅན་ RED iPhone དེ་བཀའ་སྡོམ་བྱེད་དགོས་པ་བཤད་པ་མ་ཟད། དྲ་རྒྱ་བཀོལ་སྤྱོད་པ་གཅིག་གིས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཚོང་ལས་ཁང་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཁྲོམ་རའི་ནང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁེ་དབང་ལེན་པ་དང་ཆབས་ཅིག རྒྱ་ནག་གི་བདག་དབང་ལ་དོ་ཕོག་ཤུགས་ཆེ་གཏོང་བཞིན་པ་དེར་ངོ་རྒོལ་ཡོད་ཅེས་བཤད་འདུག

གཞི་རྩའི་རྒྱ་ནག་དེ་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཁྲོམ་ར་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་གྱི་ཚོང་ལས་ཁང་དང་ Red ཚོང་ལས་ཁང་གཉིས་ལོ་ངོ་ ༡༠ རིང་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་ཐོན་སྐྱེད་གསར་བསྐྲུན་བྱས་པ་མ་ཟད། ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་ཚོང་ལས་ཁང་གིས་ཚོང་ལས་དེའི་ཐོན་རྫས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༣༠ ཚོང་འགྲེམས་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

 

 

འབྲེལ་ཡོད་གསར་འགྱུར།